SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Treningi twórczości - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Treningi twórczości
Kod przedmiotu 05.0-WP-TPiPZ-TT
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Terapia pedagogiczna i pedagogika zdolności
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wyzwolenie i uświadomienie słuchaczom posiadanych przez nich cech twórczych oraz ich usprawnienie

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu psychologii ogólnej, rozwojowej i specjalnej oraz pedagogiki ogólnej i zdolności

Zakres tematyczny

Organizacja i przebieg treningu: skład grupy, kompozycja zajęć, fazy pracy indywidualnej i grupy. Współdziałanie. Porozumiewanie się. Klimat zespołu. Budowanie kontraktu grupowego. Poznajmy się. Tworzymy grupy. Dostrzegamy różnorodność. Pracujemy inaczej. Rozwijamy intuicje. Twórcza samoocena. Ciekawość poznawcza. Potrzeba naprawiania. Motywacja i jej rodzaje. Zdolności twórcze: abstrahowanie, skojarzenia, dedukowanie, indukcja, intuicja, metaforyzowanie, transformowanie. Przezwyciężanie przeszkód: widzę inaczej, osłabianie wewnętrznej cenzury, twórcza samoocena, normy grupowe. Definicje grupy, dynamika grupy, etapy rozwoju grupy i ich charakterystyka. Metody wykorzystywane w treningach twórczości. Role grupowe: podział ról w grupie, znaczenie ról w dynamice wewnątrz- i międzygrupowej. Warunki skuteczności treningu twórczości: rola prowadzącego, motywacja  uczestników zajęć, warunki zewnętrzne. Miejsce treningu twórczości w edukacji.

Metody kształcenia

problemowe- dyskusja, meta plan, drzewo decyzyjne,

praktycznego działania - projektowanie zadań, metoda przypadków, praca w grupach, burza mózgów, synektyka.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warsztaty zaliczenie z oceną na podstawie: aktywnej obecności (25%składowej zaliczenia) i dyskusji studentów (25%składowej zaliczenia)  oraz indywidualnego zaprojektowanie treningów twórczości dla dzieci (50% składowej zaliczenia).

Ocena końcowa jest oceną z ćwiczeń

Literatura podstawowa

M. Magda-Adamowicz, I. Pszenda, Trening twórczości a umiejętności zawodowe, Toruń 2011

Geissler E.E., Allgemeinbildung in einer freien Gesellschaft, Dusseldorf 1977

Nęcka E., Trening twórczości, Kraków, 1992

Literatura uzupełniająca

Chybicka A., Psychologia twórczości grupowej. Jak moderować zespoły twórcze i zadaniowe, Kraków 2006.

Limont  W., Uczeń zdolny. Jak go rozpoznawać i jak z nim pracować, Sopot, 2010.

Szmidt K.J., Elementarz twórczego życia, Warszawa 1997.

Uwagi

Każdorazowo  prowadzący uaktualnia literaturę adekwatnie do podejmowanego tematu. 


Zmodyfikowane przez dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 24-04-2022 18:33)