SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium - projektowanie dydaktyczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium - projektowanie dydaktyczne
Kod przedmiotu 05.0-WP-TPiPZ-SPD
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Terapia pedagogiczna i pedagogika zdolności
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium - - 15
(w tym jako e-learning)
1
(w tym jako e-learning)
Egzamin

Cel przedmiotu

Specyfika, cel i zasady badań pedagogicznych. Etapy badań pedagogicznych. Warsztat pisarski nauczyciela – badacza. Precyzowanie problemów badawczych, hipotez. Określanie metod, technik prowadzenia badań i formułowanie narzędzi.

Wymagania wstępne

Podstawy wiedzy z pedagogiki specjalnej, psychologii, pedagogiki zdolności i twórczości, terapii pedagogicznej.

Zakres tematyczny

Specyfika studiów nad literaturą przedmiotu.  Zasady i rodzaje poznania naukowego. Cele i zadania poznania teoretycznego. Procedura poznawania piśmiennictwa specjalistycznego. Problemowe tezy z literatury przedmiotu. Metody studiów nad literaturą przedmiotu.  Pojęcie i klasyfikacja metod, technik i narzędzi badawczych. Wyjaśnienie stanu wiedzy o przedmiocie studiów.  Analiza tekstów specjalistycznych.  Interpretacja publikacji naukowych.  Etapy badań pedagogicznych  Uogólnianie danych ze studiów literatury oraz wnioski i postulaty. Specyfika, cel i zasady badań pedagogicznych.  Etapy badań pedagogicznych. Warsztat pisarski nauczyciela – badacza.

Metody kształcenia

Praca z książką, praca z dokumentem źródłowym, projektowanie badań naukowych lub pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, działanie w praktyce, analiza uzyskanych wyników badan własnych

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Seminarium  zaliczenie z oceną na podstawie: aktywnej obecności i dyskusji studentów  oraz wykonania poniżej podanych zadań:

1) Opracowanie  założeń teoretycznych

2) Przeprowadzenie diagnozy dziecka

3) Skonstruowanie programu indywidualnej pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub  2) badań pedagogicznych.

3) Zrealizowanie projektu. 4) Wyciągnięcie wniosków z badań i sformułowanie postulatów dla praktyki pedagogicznej i dalszych badań naukowych. 5) Napisanie pracy dyplomowej.

Ocena końcowa jest oceną z seminarium

Literatura podstawowa

Duraj-Nowakowa K., Pisarstwo naukowe studentów, Kraków 2019.

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Krak1 2000;

Zaczyński W., Praca badawcza nauczyciela, Warszawa 1977

Burdett R., Rode P., The Urban Age Project, w: R. Burdett, D. Sudjic (red.), The Endless   City, Phaidon Press, London-New York 2007.

Literatura uzupełniająca

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2000;

Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1995;

Zaczyński W., Praca badawcza nauczyciela, Warszawa 1997.

Uwagi

Wymagania i prace podawane na bieżąco.


Zmodyfikowane przez dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 24-04-2022 18:27)