SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Psychologiczne podstawy diagnozy i terapii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Psychologiczne podstawy diagnozy i terapii
Kod przedmiotu 05.0-WP-TPiPZ-PPDiT
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Terapia pedagogiczna i pedagogika zdolności
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wyposażenie słuchaczy w umiejętności diagnozy i podejmowania kontaktu terapeutycznego.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Wykłady

Diagnoza w kontakcie terapeutycznym. Diagnoza poprzez wywiad i wnioskowanie. Stosowanie zasad komunikacji w celu pogłębienia diagnozy. Podstawowe zasady terapeutyczne w kontakcie indywidualnym, grupowym i rodzinnym. Rozumienie psychologicznych mechanizmów kształtowania się problemów i zaburzeń psychicznych. Perspektywa psychologii rozwojowej jako podstawowy paradygmat opisywania i wyjaśniania problemów klinicznych okresu dzieciństwa i dorastania. 

Ćwiczenia

Podstawowe zasady diagnozy i terapii w ujęciu behawioralnym, psychodynamicznym, humanistycznym i poznawczym. Osobowość terapeuty, jako czynnik ograniczający / wzbogacający oddziaływania na klienta . Implikacje diagnostyczne i terapeutyczne tzw. podejścia systemowego.

Metody kształcenia

Wykład – wykład konwencjonalny, wykład problemowy, pokaz.

Ćwiczenia – dyskusja, praca z tekstem źródłowym, klasyczna metoda problemowa, metody aktywne, projekt.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia – średnia arytmetyczna oceny przygotowania, aktywnego udziału w zajęciach, pracy zaliczeniowej (projekt) oraz oceny z kolokwium (90% poprawnych odpowiedzi – ocena bdb, 75% – db, 60% – dst).

Wykład – kolokwium pisemne z problematyki wykładów (90% poprawnych odpowiedzi – ocena bdb, 75% – db, 60% – dst).

Na ocenę końcową z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i z wykładu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i wykładu.

Literatura podstawowa

  1. Grzegorzewska I. Cierpiałkowska L. Borkowska A. (2020) Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży. Warszawa: PWN, wybrane rozdziały
  2. Czabała C., Czynniki leczące w psychoterapii, Warszawa 1997.
  3. Morisson, Flegel (2018). Wywiad diagnostyczny z dziećmi i młodzieżą. Kraków: Wydawnictwo WUJ. 

Literatura uzupełniająca

  1. Okun B.: Skuteczna pomoc psychologiczna, Warszawa 1996.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 25-04-2022 18:26)