SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Psychologia rozwojowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Psychologia rozwojowa
Kod przedmiotu 05.0-WP-TPiPZ-PR
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Terapia pedagogiczna i pedagogika zdolności
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Anna Mróz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Charakterystyka najważniejszych zmian rozwojowych charakterystycznych dla poszczególnych okresów rozwoju człowieka oraz ich uwarunkowań.

Wymagania wstępne

Podstawy psychologii ogólnej.

Zakres tematyczny

Treści wykładów:

Biologiczne uwarunkowania rozwoju człowieka.

Rozwój przywiązania we wczesnym dzieciństwie.

Rozwój emocjonalno-społeczny w poszczególnych okresach życia wg teorii E. Eriksona.

Rozwój myślenia u dzieci i młodzieży według teorii J. Piageta.

Treści ćwiczeń:

Charakterystyka poszczególnych okresów rozwoju człowieka. Wpływ przebiegu rozwoju w okresie dzieciństwa i adolescencji na jakość rozwoju w dorosłości. Rozwój tożsamości w okresie adolescencji. Uwarunkowania środowiskowe prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. 

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, wykład problemowy.

Ćwiczenia: referat, dyskusja dydaktyczna, rozwiązywanie problemów praktycznych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena z ćwiczeń : ocena  z referatu

Ocena z wykładów: ocena z pracy pisemnej.

Ocena końcowa: średnia arytmetyczna ocen z ćwiczeń i z wykładów.

 

Literatura podstawowa

  • Bee H., Psychologia rozwoju człowieka. Poznań 2006.
  • Birch A., Psychologia rozwojowa w zarysie. Od niemowlęctwa do dorosłości, Warszawa 2012.
  • Harwas - Napierała B., Trempała J. (red.) , Psychologia rozwoju człowieka. t.2. Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca

Komsta M., Rozwój przywiązania we wczesnym dzieciństwie.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 25-04-2022 14:05)