SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodyka wychowania - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodyka wychowania
Kod przedmiotu 05.9-WP-AKTAS-MW
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Terapia pedagogiczna i pedagogika zdolności
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Wykład - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie cech procesu wychowawczego i specyfiki oddziaływań wychowawczych. Kształtowanie umiejętności refleksyjnego studiowania i pogłębiania wiedzy nt. wychowania dzieci specyficznych potrzeb szkolnych.

 

 

Wymagania wstępne

Podstawy pedagogiki  i dydaktyki oraz psychologii ogólnej i psychologii rozwojowej.

Zakres tematyczny

Sylwetka rozwojowa dziecka mającego trudności w nauce i zdolnego. Proces wychowania. Zasady, metody i formy opieki i wychowania - pojęcie, klasyfikacja, podobieństwa, różnice i ich charakterystyka. Style wychowania. Wychowanie do zgodnego współdziałania z rówieśnikami i dorosłymi. Rozwijanie umiejętności społecznych niezbędnych do nawiązywania poprawnych relacji. Współbycie z innymi. Kształtowanie u dzieci umiejętności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, odporności emocjonalnej.  Nauczyciel wychowawcą. Klasa z dziećmi mającymi trudności w nauce i zdolnymi zespołem wychowawczym.

Metody kształcenia

wykład konwencjonalny, praca z książką, praca z dokumentem źródłowym, metoda przypadków, praca w grupach, burza mózgów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład zaliczenie z oceną na podstawie: aktywnej obecności (25%składowej zaliczenia) i dyskusji studentów (25% składowej zaliczenia) oraz zaprojektowania innowacji pedagogicznej do pracy z dziećmi zdolnymi (50% składowej zaliczenia)

Ćwiczenia zaliczenie z ocena na podstawie: aktywnej obecności (25%składowej zaliczenia) i dyskusji studentów (25%składowej zaliczenia), zaprojektowania sytuacji edukacyjnych do swojej innowacji pedagogicznej do pracy z dziećmi zdolnymi lub pisemnego kolokwium (50% składowej zaliczenia).

Ocena końcowa to średnia z ocen uzyskanych z ćwiczeń i wykładów

Literatura podstawowa

Gordon Thomas „Wychowanie bez porażek”, IW PAX Warszawa 1993

Łobocki M., Altruizm a wychowanie (1998),

Łobocki M., Organizowanie pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą (1994), 

Łobocki M., W poszukiwaniu skutecznych form wychowania (1991), 

 Łopatkowa Maria „Elementarz wychowania małego dziecka”, LSW, Warszawa 1988

Łopatkowa Maria „O sztuce wychowywania”, NK, Warszawa 1974

 

Literatura uzupełniająca

Anderson S.A., Sabatelli R.M. Family Interaction: A Multigenerational Developmental Perspective. Boston, 1996.

Brejnak Wojciech „Kocham i wychowuję”, Warszawa 1993

Faber Adele, Mazlish Elaine “Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.”, Poznań 1993

Filipczuk Halina „Jak rozumnie kochać dziecko?”, IW CRZZ, Warszawa

Filipczuk Halina „Rodzina, a rozwój psychiczny dziecka”, NK, Warszawa 1981

 Friedl Johanna „Moje dziecko idzie do przedszkola”, JEDNOŚĆ Kielce

Uwagi

Pozycje na bieżąco podawane.


Zmodyfikowane przez dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 24-04-2022 18:20)