SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Trening integracyjny i umiejętności interpersonalnych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Trening integracyjny i umiejętności interpersonalnych
Kod przedmiotu 05.1-WP-P-TIiUI-21
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Terapia pedagogiczna i pedagogika zdolności
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą z zakresu procesów komunikacji społecznej, a w szczególności znaczenia komunikacji w procesach edukacyjnych. Doskonalenie indywidualnych umiejętności w sferze kontaktowania się i współpracy z innymi. Kształtowanie postaw sprzyjających integracji zespołu i otwartości na innych oraz kreatywnego realizowania zadań. Uświadamianie potrzeby ciągłego rozwoju zawodowego i osobistego.

Wymagania wstępne

Podstawy pedagogiki i psychologii (w tym psychologii rozwojowej).

Zakres tematyczny

1. Rozwijanie umiejętności współpracy. Dbałość o zespół i budowanie efektywnych zespołów. Zasady komunikowania się w zespole, podstawy dobrego kontaktu, rodzaje komunikowania się (komunikacja werbalna i niewerbalna, jedno- i dwukierunkowa, wizualna, umiejętność słuchania i dostrajania się do partnera, blokady komunikacyjne i ich przyczyny)

2. Miejsce w zespole, role grupowe, integracja przez kreatywną współpracę.

3. Asertywność ( kim jest człowiek asertywny? partnerstwo i szacunek, czyli postawa asertywna, doskonalenie umiejętności asertywnych)

4. Rozwój własny (autoprezentacja,  mocne i słabe strony w kontaktowaniu się z ludźmi)

5. Docenianie różnorodności, Komunikacja i relacje z innymi. Zręczność interpersonalna. Rozumienie innych - empatia . Wzbudzanie zaufania.

6.  Zarządzanie konfliktem. Rozwiązywanie problemów konstruktywna konfrontacja.

Metody kształcenia

Praca w grupach, dyskusja, symulacje, gry decyzyjne, metody ekspresyjne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywny udział w zajęciach, przygotowanie projektu i poprowadzenie fragmentu zajęć rozwijających umiejętności interpersonalne.

Literatura podstawowa

  1. Bobryk J., Jak tworzyć rozmawiając. Skuteczność rozmowy, PWN, Warszawa 1995.
  2. Głodowski W., Bez słów. Komunikacyjne funkcje zachowań niewerbalnych, HANSA COMMUNICATION, Warszawa 1999.
  3. Grzesiuk L., Trzebińska E., Jak ludzie porozumiewają się?, Nasza Księgarnia, Warszawa 1978.
  4. Lindefield G., Asertywność czyli jak być otwartym skutecznym i naturalnym, Ravi, Łódź 1995
  5. K.W. Vopel , Poradnik dla prowadzących grupy , wydawnictwo Jedność, Kielce 2003.
  6.  Douglas Miller, Collaborative Working Pocketbook, Management Pocketbooks 2017

Literatura uzupełniająca

K.W.Vopel, Gry i i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży cz. 1-4, wydawnictwo, Jedność, Kielce 2003.

K.W. Vopel , Zabawy interakcyjne cz.1- 6 , wydawnictwo Jedność, Kielce 2006.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 23-04-2022 17:19)