SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Trudności wychowawcze z dzieckiem szczególnych potrzeb edukacyjnych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Trudności wychowawcze z dzieckiem szczególnych potrzeb edukacyjnych
Kod przedmiotu 05.1-WP-P-TWzDSz- 21
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Terapia pedagogiczna i pedagogika zdolności
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami z zakresu metodyki wychowania i trudności wychowawczych w pracy z dzieckiem; kształcenie umiejętności wdrażania wiedzy do praktyki edukacyjnej; zapoznanie z możliwościami wychowawczej pracy nauczyciela z dziećmi; kształcenie umiejętności wdrażania wiedzy do diagnozowania trudności wychowawczych i ich usuwania; kształcenie umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy do projektowania własnego programu i planu pracy wychowawczej z małym dzieckiem.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu wstępu do pedagogiki, teoretycznych podstaw wychowania i psychologii rozwojowej.

Zakres tematyczny

Poznawanie uczniów. Prawa i obowiązki ucznia. Źródła błędów w wychowaniu. Kontakt i współpraca nauczyciela z rodzicami uczniów. Program wychowawczy klasy i planowanie pracy wychowawczej. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia dzieci w przedszkolu, szkole, poza ich terenem. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci mające trudności w nauce i zdolne. Brak adaptacji dzieci do wymagań przedszkolnych i szkolnych, przyczyną trudności wychowawczych. Zachowania negatywne dzieci. Agresja bezpośrednia i pośrednia dzieci. Dzieci nerwowe (nadpobudliwe). Zachowania bierne dzieci. Dziecko lękliwe. Zachowania destrukcyjne, negatywne i depresyjne dzieci. Zachowania autodestrukcyjne dzieci. Zaburzeni emocjonalne i zachowanie dzieci. Uczeń leniwy. Śmiech ucznia. Zapobieganie trudnościom wychowawczym. Kompetencje komunikacyjne nauczyciela i ucznia. Spotkanie i dialog nauczyciela z dzieckiem.

Metody kształcenia

Wykłady – wykład konwencjonalny, problemowy, konwersatoryjny i prezentacje multimedialne.

Konwersatoria – a) podające – praca z tekstem, praca z dokumentem źródłowym; b) problemowe- dyskusja, meta plan, drzewo decyzyjne, c) praktycznego działania – projektowanie zadań, metoda przypadków, praca w grupach, burza mózgów i prezentacje multimedialne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykłady: Zaliczenie na podstawie aktywnej obecności (25%) i dyskusji studentów (25%), skonstruowanego projektu (25%), pracy pisemnej (25%).

Konwersatoria: Zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium pisemnego (25%), projektowania programu lub plan pracy wychowawczej z małym dzieckiem (25%), prezentacji multimedialnej do wybranego zagadnienia (25%), aktywnej obecności i dyskusji studentów (25%).

Ocena końcowa: Średnia arytmetyczna  ocen z wykładów i konwersatoriów.

Literatura podstawowa

 1. Łobocki M., ABC wychowania, Lublin 1999.
 2. Łobocki M., W trosce o wychowanie w szkole, Kraków 2009.

Literatura uzupełniająca

 1. Gurycka A., Błąd w wychowaniu, Warszawa 1990.
 2. Łobocki M., Poradnik wychowawcy klasy, Warszawa 1985.
 3. Łobocki M., Trudności wychowawcze w szkole, Lublin 1983.
 4. Łobocki M., Wychowanie moralne w zarysie, Kraków 2009.
 5. M. Magda, Kształtowanie wrażliwości moralnej edukacji wczesnoszkolnej, Toruń 2000.
 6. Maccoby E. E., The role of parents in the socialization of children: An historical overview, "Developmental Psychology, 1992, 6.
 7. Oatley K., Jenkins J.M., Zrozumieć emocje, Warszawa 2003.
 8. Opatowska M., Samotność dziecka, Warszawa 1983.
 9. Vopel K.W., Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży, cz. 1-4, Kielce 2004.
 10. Sikorski W., Psychoterapia grupowa różnych pokoleń, Warszawa 2002.
 11. Tyszkowa M., Czynniki determinujące pracę szkolną dziecka, Warszawa 1984.
 12. Wolańczyk T., Kołakowski A., Skotnicka M., Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci, Lublin 1999.
 13. Zajączkowski K., Program profilaktyczno-wychowawczy dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, Kraków 2002.
 14. Ziemska M., Rodzina a osobowość, Warszawa 1977.

Uwagi

Pozycje podane w literaturze, są każdorazowo ustalane i podawane przez prowadzącego wykłady i konwersatoria.

 


Zmodyfikowane przez dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 24-04-2022 18:36)