SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pedagogika krajoznawcza dzieci szczególnych potrzeb - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pedagogika krajoznawcza dzieci szczególnych potrzeb
Kod przedmiotu 05.1-WP-P-PKDSZP-21
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Terapia pedagogiczna i pedagogika zdolności
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą na temat krajoznawstwa oraz treściami krajoznawczymi zawartymi w programach szkolnych  i sposobami popularyzowania wiedzy o małej i dużej ojczyźnie; kształcenie umiejętności planowania wycieczek szkolnych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; kształtowanie postaw patriotycznych.

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw pedagogiki ogólnej.

Zakres tematyczny

Wykłady

Historia krajoznawstwa. Cele ruchu krajoznawczo-turystycznego. Organizacje krajoznawcze w Polsce. Kierunki współczesnej działalności krajoznawczej. Popularyzowanie wiedzy o małej i dużej ojczyźnie. Krajoznawstwo a wychowanie patriotyczne.

Ćwiczenia

Krajoznawstwo a terapia. Krajoznawstwo i turystyka w szkole. Rodzaje i funkcje wycieczek szkolnych. Przygotowanie projektu i dokumentacji wycieczki szkolnej.

Metody kształcenia

Metody problemowe, wykład z prezentacją multimedialną, metoda projektów, metody ćwiczebne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia wykładów jest przygotowanie posteru/ portfolio/ referatu/ prezentacji multimedialnej na wybrany temat z sylabusa. Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest przygotowanie projektu wycieczki szkolnej i udział w dyskusjach na zajęciach. 

Literatura podstawowa

  1. Krajoznawstwo i turystyka szkolna, red. I. Janowski, Kielce 2003.
  2. Kruczek Z., Kurek A., Nowacki M., Krajoznawstwo. Zarys teorii i metodyki, Kraków 2003.
  3. Kruczek Z. Kurek A., Nowacki M., Krajoznawstwo. Teoria i metodyka, Kraków 2010.

Literatura uzupełniająca

  1. Carroll J., Tools for teaching in an educationally mobile world, London, New York 2015.
  2. Krajoznawstwo i turystyka w szkole. Poradnik, red. A. Gordon, Warszawa 2003.
  3. Kruczek Z., Polska. Geografia atrakcji turystycznych, Kraków 2003.
  4. Nikitrowicz J., Edukacja regionalna i międzykulturowa, Warszawa 2009.
  5. Salij J., Patriotyzm dzisiaj, Poznań 2005.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 25-04-2022 19:33)