SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodyka zespołów korekcyjno-kompensacyjnych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodyka zespołów korekcyjno-kompensacyjnych
Kod przedmiotu 05.1-WP-P-MZK-K- 21
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Terapia pedagogiczna i pedagogika zdolności
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zdobywanie wiedzy dotyczącej zasad wspierania rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Poznawanie zasad, mechanizmów planowania i prowadzenia zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zapoznanie z teoretycznymi i praktycznymi przesłankami metod wspierających rozwój umiejętności szkolnych .

Wymagania wstępne

Podstawy pedagogiki, dydaktyki i psychologii rozwojowej.

Zakres tematyczny

Planowanie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, cele i zakres treści. Metody, formy organizacji.  Środki dydaktyczne, propozycje i przykłady zadań . Organizacja czasu i przestrzeni. Obserwacja i badanie efektywności realizowanego planu. Ewaluacja zajęć. Współpraca z rodzicami, specjalistami i innymi nauczycielami.

Metody kształcenia

Wykład, metody warsztatowe i projektowe.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywny udział w zajęciach. Opracowanie propozycji zajęć korekcyjno- kompensacyjnych dla wybranych trudności.

Literatura podstawowa

Skibińska H. (2001) Praca korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi z trudnościami w pisaniu i czytaniu. Bydgoszcz.

Skorek E. (red.) (2004) Terapia pedagogiczna. Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć. Kraków.

Wosik D., Wojnarska A. (2001) Wspomaganie rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Lublin.

Gruszczyk-Kolczyńska, Zielińska E. (2009) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole, Warszawa, Wyd. Edukacja Polska.

H.L.Swanson, K.R.Harris, S.Graham (red.)  Handbook of learning disabilities, New York-London 2003.: The Guilford Press.

Literatura uzupełniająca

Byers R., Rose R. (2002) Jak zaplanować pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Warszawa.

Czajkowska L., Herda K. (1989) Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole. Warszawa.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 23-04-2022 16:47)