SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyka zawodowa terapii pedagogicznej 1 - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyka zawodowa terapii pedagogicznej 1
Kod przedmiotu 05.1-WP-P-PZTP1- 21
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Terapia pedagogiczna i pedagogika zdolności
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Ewa Skorek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyka - - 60
(w tym jako e-learning)
4
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Umożliwienie studentom zdobycia umiejętności zawartych w sylwetce absolwenta oraz pogłębienia praktycznej wiedzy z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej, w oparciu o wiedzę teoretyczną zdobytą podczas studiów podyplomowych. Poznanie dokumentacji prowadzonej przez pedagoga terapeutę. Zapoznanie się z metodyką diagnozy pedagogicznej. Zapoznanie się ze specyfiką pracy pedagogicznej prowadzonej z osobami przejawiającymi problemy w nauce. Doskonalenie umiejętności planowania pracy diagnostycznej i terapeutycznej. Gromadzenie materiałów przydatnych do przyszłej pracy.

Wymagania wstępne

Istota, rodzaje, metody diagnozy i terapii specyficznych trudności w uczeniu się.

Zakres tematyczny

Poznanie struktury organizacyjnej oraz zasad funkcjonowania placówki, w której realizowana jest praktyka z terapii pedagogicznej. Poznanie zakresu działalności placówki. Zapoznanie się z dostępną w danej placówce dokumentacją. Analizę otoczenia instytucji oraz ocenę jego wpływu na działalność i funkcjonowanie instytucji. Zapoznanie się ze sposobami sprawowania bieżącego nadzoru nad warunkami pracy w danej placówce, zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapoznanie z organizacją pracy nauczyciela-terapeuty w danej placówce. Obserwacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. W trakcie praktyki student ma możliwość samodzielnego prowadzenia zajęć. 

Uczestnik studiów podyplomowych ma obowiązek przeprowadzić 60 godz. praktyki z  terapii pedagogicznej z zastrzeżeniem, że 20 godz. praktyki realizuje w przedszkolu, kolejne 40 godz. w  szkole podstawowej lub ponadpodstawowej, według poniżej podanego schematu:

1. 4 godzin (tj. po 2 godz. w przedszkolu i szkole podstawowej lub ponadpodstawowej) przeznaczamy na zapoznanie się z organizacją placówki oświatowej.

2. 6 godz. (tj. po 3 godz. w przedszkolu, szkole podstawowej lub ponadpodstawowej) hospitacja zajęć kierunkowych i pokrewnych. W tym czasie uczestnik aktywnie uczestniczy we wszystkich działaniach opiekuna i dzieci oraz zapoznaje się ze specyfiką i stylem pracy z dziećmi mającymi problemy w nauce. Asysta w prowadzeniu zajęć, pomoc w opracowywaniu materiałów metodycznych, pomoc zajęciach dydaktycznych. Obserwacja i czynny udział w zajęciach z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej lub zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (zajęcia prowadzone osobami w różnym wieku z grupy ryzyka dysleksji, dysleksją rozwojową, dysleksją – wszystkie rodzaje i typy oraz dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi).

3. Pozostałe 50 godzin (tj. po 25 godz. w przedszkolu i w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej) uczestnik przeznacza na samodzielne organizowanie i prowadzenie zajęć.

Metody kształcenia

Praktyka realizowana jest w placówkach, w których prowadzona jest terapia pedagogiczna (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne), np. w szkołach, przedszkolach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaliczenia z praktyki jest dokumentacja praktyki: Dziennik Praktyk, w którym odnotowane są i potwierdzane przez opiekuna praktyk wszystkie działania związane z odbywanymi praktykami, konspekty do prowadzonych samodzielnie zajęć, ocenę wystawiona przez opiekuna praktyki i dyrektora placówki.

Literatura podstawowa

Pozycje każdorazowo ustalane i podawane przez prowadzącego opiekuna praktyk.

Literatura uzupełniająca

Pozycje każdorazowo ustalane i podawane przez prowadzącego opiekuna praktyk.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 24-04-2022 18:23)