SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Diagnoza pedagogiczna dzieci zdolnych i twórczych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Diagnoza pedagogiczna dzieci zdolnych i twórczych
Kod przedmiotu 05.0-WP-P-DPDZiT- 21
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Terapia pedagogiczna i pedagogika zdolności
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami z zakresu diagnozy pedagogicznej dzieci zdolnych i twórczych. Kształcenie umiejętności wdrażania wiedzy do praktyki edukacyjnej; zapoznanie z możliwościami pracy nauczyciela z dziećmi zdolnymi, uzdolnionymi i twórczymi.

Wymagania wstępne

Podstawy pedagogiki ogólnej i dydaktyki oraz psychologii ogólnej i psychologii rozwojowej, pedagogiki zdolności i twórczości.

Zakres tematyczny

Metody diagnozy pedagogicznej dzieci zdolnych (identyfikacja zespołowa, indywidualna, rodziców i nauczycieli). Metody i techniki diagnozy pedagogicznej dzieci zdolnych i twórczych (myślenia, zachowania, postaw, języka, procesu twórczego). Wykorzystanie wybranego narzędzia badawczego do diagnozy dzieci i interpretacji uzyskanych wyników badań.  Badanie aspektów istotnych dla twórczości obiektywnej i subiektywnej. Badanie uczniów zdolnych i twórczych z problemami w uczeniu się i w zachowaniu. Opieka pedagogiczna nad osobami zdolnymi i twórczymi.

Metody kształcenia

Praca z tekstem, praca z dokumentem źródłowym, dyskusja, projektowanie zadań, metoda przypadków, praca w grupach, burza mózgów i prezentacje multimedialne, badanie wybranymi narzędziami dzieci zdolnych, projektowanie z nimi pracy.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład:  Zaliczenie z oceną na podstawie aktywnej obecności, wykonanie bieżących projektów. 

Ćwiczenia: Zaliczenie z oceną na podstawie kolokwium pisemnego, prezentacji multimedialnej do wybranego zagadnienia, aktywnej obecności oraz przeprowadzonej diagnozy.

 

Literatura podstawowa

 1. Limont  W., Uczeń zdolny: jak go rozpoznawać i jak z nim pracować, Sopot 2010.
 2. Nęcka E., Psychologia twórczości, Gdańsk 2001.
 3. Popek S., Człowiek jako jednostka twórcza, Lublin 2003.
 4. Szmidt K.J., Pedagogika twórczości, Gdańsk 2007, wzn. 2013.
 5. Magda-Adamowicz M., Uwarunkowania efektywności kształcenia nauczycieli klas I-III w zakresie twórczości pedagogicznej, Zielona Góra 2009.

Pozycje każdorazowo ustalane i podawane przez prowadzącego wykłady i ćwiczenia.

Literatura uzupełniająca

 1. Albert R., Runco M. A., A History of Research on Creativity, In: Handbook of Creativity, red. R.J. Sternberg, Cambridge University Press 1999
 2. Kubicka D., Twórcze działanie dziecka w sytuacjach zabawowo-zadaniowych, Kraków 2003.
 3. Magda-Adamowicz M., Paszenda I., Treningi twórczości a umiejętności zawodowe, Toruń 2011.
 4. Magda-Adamowicz, Twórczość pedagogiczna nauczyciela w kontekście systemowym: źródła, koncepcja, identyfikacje, Toruń 2015.
 5. Popek S., Psychologia twórczości plastycznej, Kraków 2010
 6. Uszyńska-Jarmoc J., Twórcza aktywność dziecka: teoria – rzeczywistość -perspektywy rozwoju, Białystok 2003.
 7. Żuk T., Uzdolnienia twórcze a osobowości, Poznań 1986.

Uwagi

 Pozycje każdorazowo ustalane i podawane przez prowadzącego wykłady i ćwiczenia.


Zmodyfikowane przez dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 24-04-2022 18:16)