SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Polityka edukacyjna i naukowa w samorządzie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Polityka edukacyjna i naukowa w samorządzie
Kod przedmiotu 14.1--Poli2P-PEN-S21
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Politologia / Politologia - 40 plus
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Arkadiusz Tyda
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznania studentów z polityką publiczną państwa realizowaną w obszarze edukacji i nauki w aspekcie lokalnym i regionalnym.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny

 

1. Polityka jako "policy".

2. Założenia ustrojowe, instytucjonalne i ideologiczne polityki publicznej.

3. Podział kompetencji w obszarze polityk publicznych.

4. Lokalna i regionalna polityka publiczna w obszarze edukacji i nauki.

5. Finansowanie polityki edukacyjnej.

6. Podstawowe cele polityki edukacyjnej w państwie.

7. Polityka edukacyjna państwa a zmiany społeczne, gospodarcze i transformacja kulturowa.

8. Komunikacja naukowa i edukacyjna.

Metody kształcenia

Analiza dokumentów, przegląd literatury, prezentacja problematyki i dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywne uczestnictwo na zajęciach i udział w dyskusji.

Literatura podstawowa

1. D. Jagielska, Hybrydy ideologii edukacyjnych polskich polityków, Kraków 2014.

2. M. J. Sandel, Tyrania merytokracji: co się stało z dobrem wspólnym?, Warszawa 2020.

3. B. Śliwerski, (Kontr-)rewolucja oświatowa. Studium z polityki prawicowych reform edukacyjnych, Łódź 2020.

Literatura uzupełniająca

brak

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Piotr Pochyły (ostatnia modyfikacja: 09-06-2022 08:21)