SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Konwersatorium tematyczne VI - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Konwersatorium tematyczne VI
Kod przedmiotu 08.0-WH-HistT-konwtem6,st.2014-K-S14_pNadGen1F1QK
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Językoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów trzeciego stopnia z tyt. doktora
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Małgorzata Łuczyk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Rozwijanie umiejętności naukowo-badawczych słuchaczy poprzez poszerzenie wiedzy teoretycznej i metodologicznej z zakresu gramatyki funkcjonalnej. Uzyskanie przez słuchaczy zaawansowanej wiedzy teoretycznej na temat koncepcji pól funkcjonalno-semantycznych, podstaw ich wyodrębnienia i  struktury, a także współistnienia pól w kompleksach i ugrupowaniach.

 

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Nazwa szczegółowa przedmiotu: Pola funkcjonalno-semantyczne w badaniach lingwistycznych.

  • Koncepcja pola funkcjonalno-semantycznego we współczesnym funkcjonalnym paradygmacie nauki o języku.
  • Pole funkcjonalno-semantyczne (PFS) jako system współdziałających ze sobą środków danego języka należących do różnych poziomów i wyrażających warianty określonej kategorii semantycznej. Dwie podstawy wyodrębnienia PFS: kategoria gramatyczna (morfologiczna)  oraz zestaw środków formalnych; „niekategorialne” formy i konstrukcje współdziałające z innymi jednostkami  (leksyka i kontekst) na podstawie wspólnej semantyki. Dwie zasady w procedurze opisu FSP: „od środków do funkcji” oraz od „funkcji do środków” z przewagą semazjologicznej.
  • Struktura FSP: centrum (jądro) – środki, których podstawową funkcją jest realizacja inwariantnego znaczenia pola oraz peryferia – środki realizujące inwariant semantyczny w mniejszym stopniu, głównie w wyniku neutralizacji cech dystynktywnych kategorii gramatycznych.
  • Strukturalne typy PFS: monocentryczne i policentryczne. Trzy poziomy systemu PFS: ugrupowania, kompleksy, poszczególne PFS. Charakterystyka wybranych PFS.
  • Koncepcja sytuacji kategorialnych jako kontynuacja i rozwinięcie teorii PFS.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, dyskusja, praca z tekstem naukowym, referaty ustne i/lub pisemne, prezentacje.

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywny udział w zajęciach, przygotowanie referatu ustnego lub pisemnego, pozytywna ocena z egzaminu końcowego.

 

Literatura podstawowa

Бондарко А.В., Теория значения в системе функциональной грамматики. На материале русского языка, Москва 2002.

Kiklewicz A., Podstawy składni funkcjonalnej, Olsztyn 2004.

Kiklewicz A., Rosyjska szkoła gramatyki funkcjonalnej: postulaty, kierunki, ludzie, „Przegląd Rusycystyczny”, 2009, 2, s. 30-53.

 

 

Literatura uzupełniająca

Kiklewicz A., Kategoria semantyczna komitatywności i jej realizacja w językach polskim i białoruskim, w: Acta Polono – Ruthenica, VII, 2002, s. 149-160.

Lubocha-Kruglik J., Semantyczna kategoria perceptywności i jej wykładniki w jezyku polskim i rosyjskim, Katowice 2010.

Łuczyk M., Функционально-семантическое поле интраперцептивности в русском языке на фоне польского языкового сознания, Zielona Góra 2008.

Łuczków I., Wyrażanie imperatywości w języku rosyjskim i polskim, Wrocław 1997.

Mazurkiewicz-Sułkowska J., Wyrażanie kategorii inchoatywności w językach polskim, bułgarskim, białoruskim, Łódź 2008.

Straś E., Kategoria intensywności we frazeologii języka polskiego i rosyjskiego, Katowice 2008.

 

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Anna Wojciechowska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 30-09-2016 16:11)