SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Etyka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Etyka
Kod przedmiotu 08.1-WH-CDFP-ETY-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 8
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. Stefan Konstańczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie 
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Studenci w trakcie zajęć opanowują problematykę w zakresie teoretycznych podstaw etyki oraz praktycznego zastosowania jej zaleceń. Celem zajęć jest także wyposażenie studentów w kompetencje w zakresie jednostkowego rozstrzygania najczęściej pojawiających się dylematów moralnych, co jest zarazem przygotowaniem do samodzielnego prowadzenia zajęć z etyki

Wymagania wstępne

Studenci powinni mieć opanowane podstawy wiedzy z propedeutyki filozofii oraz zakresu historii filozofii a także sprawnie operować terminologią filozoficzną

Zakres tematyczny

Kulturowe i historyczne zróżnicowanie moralności. Biologiczne i społeczne determinanty moralności Etyka jako dyscyplina naukowa. Podstawowe kategorie, systemy i kierunki etyczne. Etyka opisowa. Psychologia moralności. Rozwój moralny. Sumienie. Etyka normatywna. Świat wartości. Normy i postawy moralne. Internalizacja wartości moralnych. Metaetyka. Zagadnie nie prawdy w etyce. Granice dyskursu moralnego. Zarys dziejów etyki. Etyka współczesna. Kodeksy moralne. Kryzys moralny. Problemy moralne współczesnego świata.

Metody kształcenia

Wykład: wykład tekstu przewodniego, wykład problemowy, pokaz

Ćwiczenia: praca z dokumentami źródłowymi, symulacja, metoda przypadków, praca w grupach, inscenizacja

Konwersatorium: dyskusja panelowa, metoda problemowa, symulacja, gry dydaktyczne

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i konwersatorium. Na ocenę końcową z ćwiczeń składają się wyniki osiągnięte z ćwiczeń i konwersatorium oraz ocena z egzaminu (75%) a także aktywność na zajęciach (25%).

 

Literatura podstawowa

 1. Arystoteles, Dzieła, T. 5, Warszawa 1997.
 2. św. Augustyn, O państwie Bożym, Warszawa 1977.
 3. Z. Bauman, Etyka ponowoczesna, Warszawa 1996.
 4. J. Bentham, Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa, Warszawa 1958.
 5. Filozofia moralności. Postanowienie i odpowiedzialność moralna, Aletheia, wybór: J. Hołówka, Warszawa 1997.
 6. Filozofia moralności II. Wina kara wybaczanie, wybór: J. Hołówka, Aletheia, Warszawa 2007.
 7. M. Heidegger, List o humanizmie, [w:] Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, Warszawa 1977.
 8. T. Hobbes, Lewiatan, Warszawa 1957.
 9. S. Kierkegaard, Bojaźń i drżenie. Choroba na śmierć , przeł. J. Iwaszkiewicz, PWN, Warszawa 1982.
 10. Metaetyka, wybór tekstów pod red. I. Lazari-Pawłowskiej, Warszawa 1975.
 11. I. Kant,  Uzasadnienie metafizyki moralności, Kęty 2001.
 12. J.S. Mill, Utylitaryzm O wolności, Warszawa 2006.
 13. F. Nietzsche, Z genealogii moralności, Kraków 2006.
 14. M. Ossowska, Motywy postępowania. Z zagadnień psychologii moralności, Warszawa 1958.
 15. Platon, Dialogi, T. I-II, Kęty 2000.
 16. J. Rawls, Teoria sprawiedliwości, przekł. M. Panufnik, J. Pasek, A. Romaniuk, PWN, Warszawa 1994

Literatura uzupełniająca

 1. Etyka. Antologia tekstów, Wybór, wstęp i opracowanie Zdzisław Kalita, Wrocław1995.
 2. M. Ossowska, Motywy postępowania. Z zagadnień psychologii moralności, PWN, Warszawa 1958.
 3. M. Ossowska, Socjologia moralności. Zarys zagadnień, PWN, Warszawa 1986.
 4. W. Tyburski, A. Wachowiak, R. Wisniewski, Historia filozofii i etyki do współczesności. Źródła i komentarze, Toruń 2002.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Jacek Uglik, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 16-09-2016 18:43)