SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Dydaktyka nauczania języka niemieckiego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Dydaktyka nauczania języka niemieckiego
Kod przedmiotu 05.1-WH-FGP-DNJN-Ć-S14_pNadGen4CO82
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
  • dr Tadeusz Zuchewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 30 2 Zaliczenie 
Wykład 30 2 30 2 Egzamin

Cel przedmiotu

W ramach Dydaktyki Nauczania Języka Niemieckiego studenci przygotowują się do wykonywania zawodu nauczyciela języka niemieckiego. Na umiejętności związane z właściwym przygotowaniem do tej roli składa się szereg kluczowych kompetencji, które studenci nabywają w trakcie studiów i praktyki dydaktycznej w określonych typach szkół. Oprócz praktycznych umiejętności wykorzystywanych w pracy z uczniami ważne jest przygotowanie teoretyczne, które obejmuje  interdyscyplinarną wiedzę z zakresu glottodydaktyki oraz nauk pokrewnych (językoznawstwa stosowanego, psychologii, dydaktyki ogólnej i in.), przekazywaną w ramach wykładów. Ćwiczenia mają natomiast na celu integrację zdobytej wcześniej wiedzy oraz sprawdzenie praktycznych umiejętności językowych i predyspozycji dydaktycznych w konkretnych sytuacjach związanych z prowadzeniem lekcji. Istotne znaczenie ma w tym przypadku przygotowanie studentów do praktyki dydaktycznej ciągłej w szkole podstawowej. 

Wymagania wstępne

Przedmiot realizowany jest w ramach specjalizacji nauczycielskiej.

Zakres tematyczny

Przygotowanie do zawodu nauczyciela obejmuje znajomość klasycznych metod nauczania, począwszy od metody gramatyczno-tłumaczeniowej aż po tzw. "metodę" komunikacyjną z elementami podejścia interkulturowego. Poza tym uwzględnione zostaną niektóre metody niekonwencjonalne, przydatne w szczególności w nauczaniu dzieci, jak np. TPR (Total Physical Response). Głównym tematem o znaczeniu praktycznym będzie opracowywanie strategii nauczania języka niemieckiego, w tym gramatyki, leksyki, elementów krajoznawczych, pracy z tekstem, również z tekstem literackim, w początkowym okresie nauczania. Ważnym elementem będą ćwiczenia kształtujące i doskonalące umiejętność obserwacji i analizy poczynań nauczyciela, kreatywnego podejścia do nauczania poszczególnych sprawności językowych, pracy w zespole i postępowania w różnych (często niestandardowych) sytuacjach podczas lekcji. Specyfika pracy dydaktycznej wymaga ponadto korzystania z różnych źródeł informacji, wykorzystania multimediów i uwzględnienia czynników regionalnych w nauczaniu. 

Metody kształcenia

Praca indywidualna i w zespole nad opracowaniem konkretnych strategii dydaktycznych, prezentacji materiału nauczania w ramach zajęć na uczelni, dyskusja panelowa, debata pro - contra, opis wyjaśniający i klasyfikujący, nawiązywanie interakcji w trakcie dyskusji nad określonymi zagadnieniami, wymiana doświadczeń i obserwacji dokonywanych w trakcie praktyki śródrocznej. Wykład interaktywny z możliwością analizy konkretnych rozwiązań dydaktycznych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkeim zaliczenia jest prezentacja przynajmniej jedego tematu lekcyjnego w ramach zajęć. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna materiału lekcyjnego, kreatywność, obrana strategia oraz podejście do tematu. Egzamin będzie podsumowaniem praktycznej i teoretycznej znajomości omawianych zagadnień.

Literatura podstawowa

Bimmel, P. / Kast, B. (2003): Deutschunterricht planen. Langenscheidt.

Bolton, S. (1996): Probleme der Leistungsmessung. Langenscheidt.

Funk, H. / Koenig, M. (2013): Grammatik lehren und lernen. Langenscheidt.

Kleppin, K. (1998): Fehler und Fehlerkorrektur. Langenscheidt.

Komorowska, H. (2004): Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa.

Zeitschrift Fremdsprache Deutsch: Zesztyty tematyczne na temat nauczania języka niemieckiego i poszczególnych sprawności. Goethe-Institut.

 

Literatura uzupełniająca

Bausch, K.-R. / Christ, H. / Krumm, H.-J. (2007): Handbuch Fremdsprachenunterricht. Tuebingen.

Bohn, R. (1999): Probleme der Wortschatzarbeit. Langenscheidt.

Dorsic, C. (2013): Lernstrategien und die Bedeutung von autonomen Lernen fuer die Aneignung von Wortschatz im Bereich Deutsch als Fremdsprache. Grin.

Ur, P. (2008): 111 Kurzrezepte Deutsch als Fremdsprache: Interaktive Uebungen fuer zwischendurch. Klett.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr Tadeusz Zuchewicz (ostatnia modyfikacja: 02-09-2016 00:16)