SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyczna nauka języka niemieckiego VI - Konwersacje - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyczna nauka języka niemieckiego VI - Konwersacje
Kod przedmiotu 09.1-WH-FilolP-FGP-PN6-K-K-S14_pNadGenZKWDS
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
  • dr Gerda Nogal
  • dr Marta Ratajczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem nadrzędnym przedmiotu jest rozwijanie i doskonalenie umiejętności tworzenia swobodnych wypowiedzi ustnych. Poszczególne cele to wyrażanie własnych myśli i poglądów, nauka argumentowania przy zachowaniu przejrzystej struktury wypowiedzi, aktywny udziału w dyskusji przez interakcję (tzw. reagowanie językowe), tj. zgodność poglądów, polemizowanie, relatywizowanie czy obronę swojego stanowiska w dyskusji.

W odniesieniu do tekstów będących podstawą rozmowy i dyskusji zamierzone jest przejście od parafrazowania do swobodnych wypowiedzi. W pracy nad usprawnianiem umiejętności ustnego wypowiadania się istotną rolę odegra opanowanie przez studentów podanego materiału leksykalnego oraz zwrotów rutynowych, idiomatycznych i przysłów języka docelowego.
 

Wymagania wstępne

Praktyczna znajomość języka niemieckiego na poziomie B2+.

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje teksty i sytuacje komunikacyjne pomocne przy nabywaniu oraz doskonaleniu umiejętności tworzenia rozmaitych wypowiedzi ustnych począwszy od wyrażania opinii i poglądów poprzez umiejętność argumentowania oraz udziału w dyskusji dotyczącej zarówno sytuacji dnia codziennego w społeczeństwie (np. ekologia, postęp gospodarczy i technologiczny, życie zawodowe), jak i w przypadku zjawisk i pojęć abstrakcyjnych lub dotyczących tzw. „kultury wysokiej” (np. światowe dziedzictwo kultury, osobowości świata kultury i sztuki). Tematyka zajęć dopasowana jest do potrzeb związanych z koniecznością nabywania poszczególnych umiejętności z zakresu komunikacji ustnej. Studenci zobligowani są do systematycznego ćwiczenia wypowiedzi ustnych takich jak np. dialog, dyskusja, moderowana sprzeczka, monolog, streszczenie, prezentacja ustna wybranego zagadnienia. Dbałość o poprawność językową oraz o systematyczny rozwój na płaszczyźnie zarówno gramatycznej, leksykalnej, jak i fonetycznej jest nieodzownym elementem procesu kształcenia z zakresu konwersacji.

Metody kształcenia

Plenum, pogadanka, dyskusja - panelowa, wielokrotna etc., burza mózgów.

Praca zespołowa, gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne).

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenie jest uczestnictwo w seminarium i systematyczne przygotowanie do zajęć. Uwzględniany jest poziom opanowania sprawności językowej 'mówienie' oraz postęp w jej rozwijaniu.

Ocenie podlegają ustne wypowiedzi w trakcie zajęć oraz pisemne prace zliczeniowe.

Literatura podstawowa

Każdorazowo ustalana przez prowadzącego.

Literatura uzupełniająca

Armbruszt, Krisztina: Sprich mit! Hep Verlag 2013.

Baier, Gabi/ Dittrich: Język niemiecki. Poziom B2. Cornelsen/Edu 2008.

Dayum, Suzanne: 55 kommunikative Spiele: Deutsch als Fremdsprache. Klett 2012.

Köhl-Kuhn, Renate u.a.: Mittelpunkt B2/C1 Intensivtrainer schriftlicher und mündlicher Ausdruck. Klett 2009.

Koithan, Ute u.a.: Aspekte. Mittelstufe Deutsch. Niveau B2. Langenscheidt 2013.

Sander, Ilse u.a.: DaF Kompakt B1. Deutsch als Fremdsprache für Erwachsene. Klett 2011.

Schatz, Heide u.a.: Fertigkeit Sprechen. Langenscheidt 2006.

Swerlowa, Olga: Grammatik & Konversation 2: Arbeitsblätter für den Deutschunterricht. Langenscheidt 2002.

Wagner, Anna:  Deutsch: sprechen ohne Probleme. Wagros 2003.

Armbruszt, Krisztina: Sprich mit! Hep Verlag 2013.

Baier, Gabi/ Dittrich: Język niemiecki. Poziom B2. Cornelsen/Edu 2008.

Dayum, Suzanne: 55 kommunikative Spiele: Deutsch als Fremdsprache. Klett 2012.

Köhl-Kuhn, Renate u.a.: Mittelpunkt B2/C1 Intensivtrainer schriftlicher und mündlicher Ausdruck. Klett 2009.

Koithan, Ute u.a.: Aspekte. Mittelstufe Deutsch. Niveau B2. Langenscheidt 2013.

Sander, Ilse u.a.: DaF Kompakt B1. Deutsch als Fremdsprache für Erwachsene. Klett 2011.

Schatz, Heide u.a.: Fertigkeit Sprechen. Langenscheidt 2006.

Swerlowa, Olga: Grammatik & Konversation 2: Arbeitsblätter für den Deutschunterricht. Langenscheidt 2002.

Wagner, Anna:  Deutsch: sprechen ohne Probleme. Wagros 2003.

Armbruszt, Krisztina: Sprich mit! Hep Verlag 2013.

Baier, Gabi/ Dittrich: Język niemiecki. Poziom B2. Cornelsen/Edu 2008.

Dayum, Suzanne: 55 kommunikative Spiele: Deutsch als Fremdsprache. Klett 2012.

Köhl-Kuhn, Renate u.a.: Mittelpunkt B2/C1 Intensivtrainer schriftlicher und mündlicher Ausdruck. Klett 2009.

Koithan, Ute u.a.: Aspekte. Mittelstufe Deutsch. Niveau B2. Langenscheidt 2013.

Sander, Ilse u.a.: DaF Kompakt B1. Deutsch als Fremdsprache für Erwachsene. Klett 2011.

Schatz, Heide u.a.: Fertigkeit Sprechen. Langenscheidt 2006.

Swerlowa, Olga: Grammatik & Konversation 2: Arbeitsblätter für den Deutschunterricht. Langenscheidt 2002.

Wagner, Anna:  Deutsch: sprechen ohne Probleme. Wagros 2003.

Uwagi

Brak.


Zmodyfikowane przez dr hab. Cezary Lipiński, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 03-10-2016 15:18)