SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Antropologia polityki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Antropologia polityki
Kod przedmiotu 14.1-WH-PP-APL 6-Ć-S14_pNadGen1F4TQ
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Politologia. / Relacje międzynarodowe
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Jest stosunkowo nową subdyscypliną antropologii. Przedmiotem jej zainteresowania jest organizacja polityczna społeczeństw przedpaństwowych rozpatrywana wraz z analizą wytworów kulturowych i systemów prawnych. Antropologia polityczna nie wykształciła własnych metod badawczych, opiera się na badaniach terenowych i pogłębionych wywiadach. Duży nacisk kładzie na badania o charakterze jakościowym. Obecnie pojawiają się tendencje do badania w ramach antropologii polityki także organizacji politycznych społeczeństw współczesnych i zachowań ludzkich w sferze polityki. Przedmiot ten dla potrzeb studiów politologicznych będzie koncentrować się na aktualnych determinantach kształtujących życie człowieka oraz grup, do których przynależy. Będzie próbą poszukiwania odpowiedzi na pytania, w jaki sposób nowe zjawiska determinujące ludzi (czy mogą takie istnieć?) wpływają na jego wybory oraz procesy przekształceń rzeczywistości społeczno-kulturowej, której dokonuje, bądź dokona w przyszłości.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1. Organizacja polityczna społeczeństw przedpaństwowych rozpatrywana wraz z analizą wytworów kulturowych i systemów prawnych. 2. Badania terenowe i pogłębione wywiady w antropologii polityki. 3. Organizacja polityczna społeczeństw współczesnych. 4. Badanie zachowań ludzkich w świecie polityki. 5. Wyznaczanie determinantów kształtujących życie człowieka oraz grup, do których przynależy. 6. Badanie sposobu, w jaki nowe zjawiska determinujące ludzi (czy mogą takie istnieć?) wpływają na jego wybory oraz procesy przekształceń rzeczywistości społeczno-kulturowej, której dokonuje, bądź dokona w przyszłości. 7. Prawa kulturowe – zażyłość kulturowa. 8. Antropologia strukturalna C. L. Straussa. 9. Backlash. 10. „Metafora Kansas” Th. Franka. 11. Antropologiczny spór o płeć. 12. Cywilizacja ludowa i narodowa. 13. Problemy asymilacji i identyfikacji mniejszości.

 

Metody kształcenia

Praca z tekstem w grupie; samodzielna praca z tekstem; burza mózgów; efekt „kuli śnieżnej”; analiza krytyczna źródeł; 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie kolokwium ustnego, tj. udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 2 pytania (60% wartości oceny końcowej) oraz aktywne uczestniczenie w zajęciach (40%). 

Literatura podstawowa

 1. A. Appadurai, Strach przed mniejszościami, Esej o geografii gniewu, Warszawa 2009.
 2. K. A. Appiah, Kosmopolityzm, Etyka w świecie obcych, Warszawa 2006.
 3. Z. Bauman, Płynna nowoczesność, Kraków 2006.
 4. D. Bell, Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, Warszawa 1994.
 5. P. J. Buchanan, Śmierć Zachodu, Wrocław 2005.
 6. J. Butler, Uwikłani w płeć, Warszawa 2008.
 7. 10. Th. Frank, Co z tym Kansas?, Warszawa 2008.
 8. M. Golka, Imiona wielokulturowości, Warszawa 2010.
 9. J. Gray, Al-kaida i korzenie nowoczesności, Warszawa 2006.
 10. J. Gray, Po liberalizmie, Warszawa 2001.
 11. E. T. Hall, Ukryty wymiar, Warszawa 2009.
 12. M. Herzfeld, Zażyłość kulturowa, Poetyka społeczna w państwie kulturowym, Kraków 2007.
 13. S. L. Huntington, Kim jesteśmy?, Kraków 2007.
 14. M. Karwat, Teoria prowokacji, Warszawa 2007.
 15. Kultura ma znaczenie, red. L. E. Harrison, S. P. Huntington, Poznań 2003.
 16. B. Mc Nair, Seks, demokratyzacja pożądania i media, czyli kultura obnażania, Warszawa 2004.
 17. R. Rorty, Przygodność, ironia i solidarność, Warszawa 2009.
 18. R. Scruton, Przewodnik po kulturze nowoczesnej, Łódź - Wrocław 2006.
 19. R. Sennet, Upadek człowieka publicznego, Warszawa 2009.
 20. J. Staniszkis, Antropologia władzy, Warszawa 2009.
 21. C. Lévi-Strauss, Antropologia strukturalna, Warszawa 2000.
 22. C. Lévi-Strauss, Smutek tropików, Warszawa 2008.
 23. M. Walzer, Polityka i namiętność. O bardziej egalitarny liberalizm, Warszawa 2006.
 24. F. Znaniecki, Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, Warszawa 2001. 

Literatura uzupełniająca

K. Brunetko, W. Bereś, R. Kapuściński: nie ogarniam świata, Warszawa 2007.

2. U. Eco, Rakiem. Gorąca wojna i populizm mediów, Warszawa 2007.

3. K. Fox, Przejrzeć Anglików, Ukryte zasady angielskiego zachowania, Warszawa 2007.

4. K. Wilber, Integralna teoria wszystkiego, Poznań 2006.

5. T. L. Friedman, Lexus i drzewo oliwne. Zrozumieć globalizację, Poznań 2001.

6. M. Novak, Duch demokratycznego kapitalizmu, Poznań 2001. 

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 13-09-2016 08:17)