SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język rosyjski w biznesie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język rosyjski w biznesie
Kod przedmiotu 04.1-WH-FRSD-BIZ-K-S14_gen1N5Z0
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
  • dr hab. Małgorzata Łuczyk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 60 4 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Wzbogacanie i doskonalenie języka rosyjskiego w zakresie business communication (słownictwo i konstrukcje gramatyczne) aktualnie używanego w transakcjach międzynarodowych oraz przy nawiązywaniu kontaktów biznesowych w wybranych branżach i dziedzinach gospodarki.

Wymagania wstępne

Znajomość języka rosyjskiego na poziomie B2/C1

Zakres tematyczny

Rosja jako partner gospodarczy. Administracyjny podział Rosji. Prawo i przedsiębiorczość. Rodzaje podmiotów gospodarczych. Struktura i działalność przedsiębiorstwa. Rozmowa telefoniczna. Marketing. Sposoby promocji towaru na rynku. Reklama. Zawieranie transakcji handlowych: rodzaje operacji; ceny i warunki dostawy towaru. Podatki. Banki. Giełda. Towarzystwa ubezpieczeniowe.

Metody kształcenia

Praca z książką (z podręcznikiem, praca z oryginalnym tekstem publicystycznym z prasy rosyjskiej – indywidualna i w zespole), pogadanka, metoda sytuacyjna, metody ćwiczebne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest egzamin w formie ustnej, do którego może przystąpić student, który uzyskał zaliczenie z przedmiotu na podstawie pozytywnych wyników z prac śródsemestralnych.

Literatura podstawowa

  1. N. Bondar, S. Chwatow, Бизнес-контакт. Komunikacja biznesowa po rosyjsku, cz. 2, Warszawa 2010.
  2. S. Chwatow, R. Hajczuk, Русский язык в бизнесе,Warszawa 2000.

Literatura uzupełniająca

  1. С.А. Хавронина, Л.П. Клобукова, И.В. Михалкина, Курс для деловых людей: Финансы; Банки, Москва 1993.
  2. L. Jochym-Kuszlikowa, E. Kossakowska, Słownik rosyjsko-polski. Biznes i gospodarka, Warszawa 2008.
  3. Культура устной и письменной речи делового человека, ред. И. М. Рожкова, Москва 2001.
  4. W. Węgorzewska, Język rosyjski. Unia Europejska, Warszawa 2008.
  5. Е.Е. Жуковская, Э.Н. Леонова, Е.И. Мотина, Курс для бизнесменов: Переговоры; Контракты; Встречи, Москва 1993.
  6. Е.Е. Жуковская, Э.Н. Леонова, Е.И. Мотина, Курс для бизнесменов: Деловая переписка; Документы; Реклама, Москва 1994.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Małgorzata Łuczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 15-07-2016 21:20)