SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Rosyjska kultura współczesna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Rosyjska kultura współczesna
Kod przedmiotu 08.9-WH-FRSD-KW-Ć-S14_gen41EJA
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
  • dr Nel Bielniak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma na celu uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy studentów na temat wybranych zjawisk współczesnej kultury rosyjskiej oraz przygotowanie do ich samodzielnego rozpoznawania i poprawnego kwalifikowania.

Wymagania wstępne

Brak wymagań.

Zakres tematyczny

Kultura duchowa i materialna. Trzy formy kultury: wysoka, ludowa i masowa. Subkultury młodzieżowe. Kultura oficjalna i nieoficjalna. Kultura popularna i elitarna po 1991 roku (muzyka, kinematografia, teatr, balet, muzea, seriale telewizyjne, talk-show i in.). Rola mediów. Mentalność i obyczaje Rosjan.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, praca z książką (indywidualna i grupowa), dyskusja, środki dydaktyczne proste i złożone (prezentacje multimedialne).

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie aktywnego udziału w zajęciach, pozytywnych ocen z prac domowych i kontrolnych oraz przygotowania prezentacji multimedialnej.

Literatura podstawowa

  1.   В. П. Берков, А. В. Беркова, О. В. Беркова, Как мы живем. Пособие по страноведению для изучающих русский язык, Санкт-Петербург 2003.
  2.   Ю. Вьюнов, И. Данецка, В. Стародубцев, Россия: страна и люди. Хрестоматия для поляков изучающих русский язык, историю и культуру, Opole 2004.
  3.  В. Конен, Третий пласт. Новые массовые жанры в музыке XX века, Москва 1994.
  4. Język, literatura i kultura Rosji w XXI wieku: teoria i praktyka, pod. Red K. Lucińskiego, Kielce 2009.

Literatura uzupełniająca

  1. А. И. Кравченко, Введение в социологию, Москва 1995.
  2. Русская культура, ред. А. А. Волков, Б. П. Голдовский, Ю. А. Дмитриев и др., Москва 2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Nel Bielniak (ostatnia modyfikacja: 05-09-2016 16:58)