SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Socjologia kultury - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Socjologia kultury
Kod przedmiotu 14.1-WH-SMP-SK-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Stosunki międzykulturowe.
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Beata Trzop, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z teoretyczną i empiryczną problematyką kultury,  podstawowymi koncepcjami z zakresu badań nad kulturą oraz zapoznanie studenta z problemami współczesnej kultury.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

 1. Obszar badawczy socjologii kultury; 2 Analiza definicji kultury i podstawowych pojęć związanych z kulturą: wartości kultury, dobra kultury, wzór kulturowy, potoczne pojęcie kultury; 3. Koncepcja klasyczna i alternatywne ujęcia kategorii kultury; 3. Zmiana kulturowa i dynamika kultury: podstawowe pojęcia, przyczyny i skutki zmiany kulturowej; 4. Ujęcia kultury w koncepcjach J.J. Rousseau, S. Freuda, B. Malinowskiego; 5.   Kontrkultura – subkultura: różnice, podobieństwa, typy, przykłady; 6.Kultura masowa - ramy społeczne kultury masowej (pojęcie, historyczne warunki powstania), krytyka i usprawiedliwienie kultury masowej, kultura masowa w głównych trendach XX wieku; 7. Homogenizacja kultury, ikony popkultury i kultury masowej; 9. Podstawowe problemy socjologii sztuki; 10. Uczestnictwo w kulturze : uczestnictwa w kulturze w polskiej socjologii, społeczno – kulturowe i indywidualno - podmiotowe uwarunkowania uczestnictwa w kulturze; 11 Style życia – koncepcje, typy uwarunkowania; 12 .Uczestnictwo w kulturze, czas wolny, style życia – analiza danych zastanych.

Metody kształcenia

praca z tekstem, praca w grupach

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Prezentacja z problematyki subkultur młodzieżowych (30%), aktywność na zajęciach (20%), kolokwium pisemne (50%): ocena z ćwiczeń stanowić będzie średnią arytmetyczną wszystkich ocen cząstkowych

Literatura podstawowa

 1. Kłoskowska A., Socjologia kultury, PWN, Warszawa 1981.
 2. Golka M., Socjologia kultury, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2007.
 3. Jawłowska A. , Drogi kontrkultury, PIW, Warszawa 1975.
 4. Jędrzejewski M., Młodzież a subkultury, Wydawnictwo Żak, Warszawa 1999.
 5. Tyszka A., Uczestnictwo w kulturze. O różnorodności stylów życia, PWN, Warszawa 1971.
 6. Grad J., Badania uczestnictwa w kulturze artystycznej w polskiej socjologii kultury, Wydawnictwo UAM, Poznań 1996.
 7. Kłoskowska A., Kultura masowa, PWN, Warszawa 2003.
 8. Strinati D., Wprowadzenie do kultury popularnej, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1997.
 9. Filipiak M., Socjologia kultury. Zarys zagadnień, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002.

Literatura uzupełniająca

 1. Czubaj M., Rychlewski M., Kontrkultura. Co nam z tamtych lat?, Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa 2005.
 2. Chłopek M., Bikiniarze. Pierwsza polska subkultura, Wydawnictwo Żak, Warszawa 2005.
 3. Kłoskowska A., Współczesne tendencje w dziedzinie socjologii kultury w: red. Kwaśniewicz w., Orientacje teoretyczne we współczesnej socjologii, Wydawnictwo UJ, Kraków 1999.
 4. Filipiak M.(red.), Wprowadzenie do socjologii kultury, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009.
 5. Litorowicz A., Subkultura hipsterów, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2012

 

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 21-09-2016 15:44)