SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Tożsamości indywidualne i zbiorowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Tożsamości indywidualne i zbiorowe
Kod przedmiotu 14.1-WH-SMP-TIZ-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Stosunki międzykulturowe.
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Lech Szczegóła, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami problematyki tożsamości indywidualnych i zbiorowych oraz ich rolą we współczesnych stosunkach międzykulturowych, procesach integracji europejskiej i globalizacji.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1. Pojęcie tożsamości społecznej, tożsamości indywidualne i zbiorowe. Jednostka a grupy społeczne i zbiorowe podmioty polityki. 2. Działania zbiorowe a tożsamość. Ruchy i organizacje polityczne, mechanizmy integracji. 3. Koncepcje narodu, procesy narodowotwórcze, formy i manifestacje tożsamości narodowej. Nacjonalizm. 4. Narody i kultury narodowe a państwo narodowe. Mikro i makrospołeczny wymiar tożsamości narodowej. 5. Kultury narodowe i etniczne w procesach rozwoju społecznego. Procesy modernizacji i globalizacji. 6. Polityczne, ekonomiczne i kulturowe aspekty globalizacji i zmian tożsamości społecznych. 7. Procesy integracji europejskiej, dyskusja wokół tożsamości kulturowej i narodowej Europejczyków. Obywatelstwo i tożsamości post-narodowe. 8. Procesy indywidualizacji. Tożsamości jednostek w społeczeństwie późnej nowoczesności. Wojny kulturowe: biopolityka i gender studies

Metody kształcenia

Praca z tekstem, dyskusja i praca w grupach. 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie kolokwium ustnego, tj. udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 2 pytania (60% wartości oceny końcowej) oraz aktywne uczestniczenie w zajęciach (40%). 

Literatura podstawowa

  1. U. Beck, E. Grande; Europa kosmopolityczna. Społeczeństwo i polityka w drugiej nowoczesności, Warszawa 2009.
  2. F. Gołembski; Kulturowe aspekty integracji europejskiej, Warszawa 2008.
  3. A. Giddens; Socjologia, Warszawa 2004.
  4. A. Giddens; Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa 2012.
  5. B. Markiewicz, R. Wonicki; Kryzys tożsamości politycznej a proces integracji europejskiej, Warszawa 2006.
  6. D. della Porta, M. Diani; Ruchy społeczne. Wprowadzenie, Kraków 2009.
  7. J. Turowski, Socjologia. Wielkie struktury społeczne, Lublin 1994.

Literatura uzupełniająca

  1. G.H. Mead; Umysł, osobowość i społeczeństwo, Warszawa 1975.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 21-09-2016 19:43)