SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Esej literacki i filozoficzny - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Esej literacki i filozoficzny
Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlP-PKP-RTN-Ć-S14_pNadGenZIKM7
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. Marta Ruszczyńska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zasadniczym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wyznacznikami gatunkowymi eseju w jego dwóch odmianach: literackiej i filozoficznej. W ramach ćwiczeń studenci analizują poetykę tego gatunku oraz rozpoznają konteksty, które sprzyjały eseistycznej twórczości. Nabyta wiedza pozwoli im wykorzystać posiadane kompetencje w procesie ujawniania i interpretacji różnych form eseistycznych, także eseju jako elementu inwariantnego w obrębie innych gatunków. W swoim zamierzeniu ćwiczenia mają również, w miarę możliwości, otworzyć studentów na własną twórczość o charakterze eseistycznym.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

 1. Początki i historia eseju.
 2. Klasycy gatunku.
 3. Wyznaczniki gatunkowe.
 4. Poetyka i teoria eseju w literaturze polskiej i obcej.
 5. Formy eseistycznego dyskursu.
 6. Nawiązania i kontynuacje.

Metody kształcenia

opis wyjaśniający, opis klasyfikujący, rozmowa nauczająca, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

aktywny udział w zajęciach, napisanie pracy zaliczeniowej na ocenę pozytywną (zawartość merytoryczna, poprawność językowa, edytorska)

Literatura podstawowa

 1. Adorno T.W., O literaturze. Wybór esejów, wyb. L. Budrecki, przekł. i posł. A. Wołkowicz, Warszawa 2005.
 2. Aureliusz M., Rozmyślania, przeł. M. Reiter, Warszawa 1988.
 3. Brzozowski S., Legenda Młodej Polski: studya o strukturze duszy kulturalnej, Kraków 1983.
 4. Caillois R., Odpowiedzialność i styl. Eseje, wyb. M. Żurowski, wstęp J. Błoński, Warszawa 1967.
 5. Głowala W., Próba teorii eseju literackiego, „Prace Literackie” 1965, seria VII.
 6. Herbert Z., Barbarzyńca w ogrodzie, Warszawa 1962.
 7. Irzykowski K., Pałuba; Sny Marii Dunin, oprac. A. Budrecka, Wrocław 1981, BN I 240.
 8. Janion M., Płacz generała. Eseje o wojnie, Warszawa 1998.
 9. Kowalczyk A. S., Kryzys świadomości europejskiej w eseistyce polskiej lat 1945-1977(Vincenz-Stempowski-Miłosz), Warszawa 1990.
 10. Montaigne M., Próby, przeł. T. Żeleński, Kraków 2004.
 11. Przybylski R., Et in Arkadia ego. Esej o tęsknotach poetów, Warszawa 1966.
 12. Rymkiewicz J. M., Myśli różne o ogrodach. Dzieje jednego toposu, Warszawa 1968.
 13. Stempowski J., Eseje dla Kasandry, Gdańsk 2005.
 14. Vincenz S., Na wysokiej połoninie, t.1: Prawda starowieku…, przedmowa A. Kuśniewicz, Warszawa 1980.
 15. Wyka M., Polski esej. Studia, red. M. Wyka, Kraków 1991.

Literatura uzupełniająca

 1. Bachtin M., Problemy poetyki Dostojewskiego, przeł. N. Modzelewska, Warszawa1970.
 2. Miłosz Cz., Ogród nauk, Lublin 1986.
 3. Wroczyński T., Esej – zarys teorii gatunku, „Przegląd Humanistyczny” 1986, z. 5/6.
 4. Wypowiedź literacka a wypowiedź filozoficzna. Studia, red. M. Głowiński i J. Sławiński, Wrocław 1982.

Uwagi

Jest to przedmiot obowiązkowy w ramach specjalizacji pisanie kreatywne.


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 04-01-2018 13:46)