SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Polityczne formy współczesnych kultur europejskich - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Polityczne formy współczesnych kultur europejskich
Kod przedmiotu 14.1-WH-SMP-PFWK-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Stosunki międzykulturowe.
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Piotr Łukomski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedstawienie czynników różnicujących kultury polityczne w Europie w odniesieniu do dwóch podstawowych czynników czyli kultury w klasycznym rozumieniu regionalnej tradycji i jej wielorakich sprzężeń z kulturą polityczną poziomie organizacji i ideologii.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1. Historyczne podstawy zróżnicowania kulturowego Europy. 2. Kształtowanie się nowoczesnych podziałów politycznych w Europie. 3. Idee narodowe i kształtowanie się nowożytnych państw. 4. Idee oświeceniowe, rewolucja i kontrrewolucja. 5. Tożsamości narodowe a uniwersalność idei politycznych. 6. Demokracja liberalna i próby zniesienia egzystencjalnych antagonizmów. 7. Proces homogenizacji tradycji politycznych – projekt czy oddolna tendencja?. 8. Przyszłość kultury liberalnej w Europie. 9. Między wspólnotą narodów a państwem europejskim. 10. Ekonomia jako sfera dóbr podzielnych a tożsamości narodowe jako społeczna metafizyka.  

Metody kształcenia

praca z tekstem, praca w grupach

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie kolokwium ustnego, tj. udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 3 pytania (60% wartości oceny końcowej) oraz aktywne uczestniczenie w zajęciach (40%). 

Literatura podstawowa

 1. A. W. Jabłoński, Kultura polityczna i jej przemiany, w; Studia z teorii polityki, t. II, Wrocław 1997,
 2. T. Filipiak, Wartości kultury politycznej w perspektywie narodowej i uniwersalnej, w: Rocznik Nauk Politycznych 2005, Pułtusk,
 3. R. Inglehart, P. Morris, Wzbierająca fala, Warszawa 2009,
 4.  A. Szahaj, Jednostka czy wspólnota?, Warszawa 2000,
 5. A. Chodubski, Kultura polityczna w przestrzeni integrującej się Europy, w: Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, t. X, 2013,
 6. T. Krakowiak, Kilka uwag na temat kształtowania się współczesnej kultury politycznej, w: „Władza sądzenia” nr 4/2014,
 7. P. Ścigaj, Tożsamość narodowa. Zarys problematyki, Kraków 2012,
 8. European political cultures. Conflict or convergence?, red. R. Eatwell, London and New York 2002,
 9. Kultura ma znaczenie, red. L. E. Harrisom, S. P. Huntington, Poznań 2003,
 10. S. P. Huntington, Zderzenie cywilizacji, Warszawa 1998,

 

Literatura uzupełniająca

-

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 21-09-2016 18:08)