SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy doradztwa filozoficznego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy doradztwa filozoficznego
Kod przedmiotu 08.1-WH-CDFP-PDF-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Barbara Czardybon
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest wprowadzenie w problematykę philosophical counseling, tj. praktyki bujnie rozwijającej się od wielu już lat na Zachodzie Europy, a także w Stanach Zjednoczonych. W szczególnosci studenci, zapoznani z istotą mentaloterapii, bedą mieli okazję zobaczyć w jaki sposób filozof-praktyk może pomóc człowiekowi borykającymu się z problemami w rodzaju poczucia bezsensu egzystencji, cierpienia, śmierci bliskiej osoby i in. Interaktywna forma zajęć pozwoli na przybliżenie narzędzi najczęściej wykorzystywanych w pracy doradcy filozoficznego, tj. analizy pojęciowej i logicznej. Zajęcia stawiają sobie ponadto za cel rozwój samoświadomosci, potencjału twórczego słuchaczy, a także wykształcenie standardów etycznych pracy doradcy filozoficznego.

Wymagania wstępne

zaliczenie Wstępu do filozofii lub Historii filozofii starożytnej

Zakres tematyczny

 • Filozofia praktyczna a coaching.
 • Dialog sokratejski.
 • Istota mentaloterapii.
 • Koncentracja na kliencie. Sztuka świadomego słuchania. Identyfikacja systemu przekonań rozmуwcy.
 • Tzw. sytuacje graniczne i problemy egzystencjalne: (bez)sens istnienia, przemijanie, śmierć i żałoba, cierpienie, wina, przebaczenie. Dialog egzystencjalny. Trudna sztuka regulacji emocji.
 • Filozofia dialogu/spotkania.
 • Przegląd wybranych wzorców życia w historii filozofii.
 • Tzw. filozofia firmy. Indywidualne i zespołowe usługi philosophical counseling. Specyfika audytu etycznego. 
 • Dylematy etyczne w pracy doradcy filozoficznego.
 • Planowanie własnego rozwoju jako doradca filozoficzny.

Metody kształcenia

wykład interaktywny z użyciem narzędzi multimedialnych, autoekspresja twórcza

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

egzamin w formie ustnej, obejmujący:

– część teoretyczną, tj. sprawdzającą stopień przyswojenia treści przekazanych w trakcie wykładu oraz treści zawartych w proponowanej literaturze;

– część praktyczną, obejmującą symulowaną sytuację problemową

Literatura podstawowa

 1. Arystoteles, Zachęta do filozofii, tłum. K. Leśniak, Warszawa 1988.
 2. Augustyn z Hippony, O życiu szczęśliwym, tłum. A. Świderkówna, Kraków 2006.
 3. Boecjusz, O pocieszeniu, jakie daje filozofia, tłum. G. Kurylewicz, M. Antczak, Kęty 2006.
 4. M. Buber, Dialog, tłum. J. Doktór, „Novum” 1981, nr 4.
 5. Buber M., Droga człowieka według nauczania chasydów, tłum. G. Zlatkes, Warszawa 2004.
 6. Femiak T., Terapia filozoficzna, czyli doradztwo filozoficzne w działaniu, [w:] Psychoterapia. Pogranicza. Podręcznik akademicki, (red.) L. Grzesiuk, H. Suszek, Warszawa 2012.
 7. Filozofia jako sztuka życia. Teorie, modele i wzorce życia dla doradztwa filozoficznego, (red.) A. Woszczyk, D. Olesiński, Katowice 2013.
 8. Hadot P., Filozofia jako sposób życia, tłum. P. Domański, „Res Publica” 1991, nr 7–8.
 9. Jankélévitch V., To, co nieuchronne. Rozmowy o śmierci, tłum. M. Kwaterko, Warszawa  2005.
 10. Kowalewska M., Doradztwo filozoficzne a coaching, [w:] Edukacja, wychowanie, odpowiedzialność. Z teorii i praktyki pedagogicznej, (red.) T. Zawojska, Warszawa 2013.
 11. O cierpieniu o przyjemności, (wyb.) T. Gadacz, Kraków 1996.
 12. Ostasz L., O usprawnianiu rozumu i leczeniu psychiki. Psychoterapia filozoficzna, Krynica Morska 2007.
 13. Pawłowski K. J., Dyskurs i asceza. Kształtowanie człowieczeństwa w kontekście mistyki filozoficznej, Kraków 2007.
 14. Scheler M., Cierpienie, śmierć, dalsze życie. Pisma wybrane, tłum. A. Węgrzecki, Warszawa 1994.
 15. Schopenhauer A., W poszukiwaniu mądrości życia. Parerga i paralipomena. Drobne pisma filozoficzne, tłum. J. Garewicz, t. 1–2, Warszawa–Kęty 2002–2004.
 16. Seneka, Myśli, tłum. i oprac. S. Stabryła, Kraków 2004.
 17. Tatarkiewicz W., O szczęściu, Warszawa 2015, wyd. 12.
 18. Vernezze P. J., Donʼt worry, be stoic. Antyczna mądrość na trudne czasy, tłum. A. Aduszkiewicz, Warszawa 2013.
 19. Visnovsky E., Doradztwo filozoficzne jako forma praktyki filozoficznej, tłum. M. Aleksandrowicz, [w:] Szkice ze współczesnej filozofii słowackiej, (red.) J. Mizińska, H. Rarot, „Colloquia Communia” 2001, nr 4 (71).

Literatura uzupełniająca

 1. Aureliusz Marek, Rozmyślania, tłum. M. Reiter, Kęty 2001, wyd. 2.
 2. Baggini J., Macaro A., Filozof na kozetce. Przewodnik po dobrym życiu, tłum. D. Cieśla-Szymańska, Warszawa 2014.
 3. Bauman Z., Sztuka życia, tłum. T. Kunz, Kraków 2009.
 4. Gasset, y, J. O.,Człowiek i ludzie, tłum. H. Woźniakowski, [w:] idem, Bunt mas i inne pisma socjologiczne, tłum. P. Niklewicz, H. Woźniakowski, (wyb.) S. Cichowicz, Warszawa 1982.
 5. Hadot P., Czym jest filozofia starożytna?, tłum. P. Domański, Warszawa 2000.
 6. Haidt J., Szczęście. Od mądrości starożytnych po koncepcje współczesne, tłum. A. Nowak, Gdańsk 2007.
 7. Jantos M., Filozofia dialogu. Źródła, zasady, adaptacje, Kraków 1997.
 8. Krońska I., Sokrates, Warszawa 2001.
 9. Mrówka M., Źródła etyki doradztwa w filozofii starożytnej, „Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym” 2011, t. 14, nr 2.
 10. Paczkowski P., Filozoficzne modele życia w klasycznym antyku (IV w p.n.e.), Rzeszów 2005.
 11. Rosenberg M. B., Porozumienie bez przemocy. O języku serca, tłum. M. Kłobukowski, Warszawa 2012, wyd. 2.
 12. Sawicki A., Poprzez bunt i pokorę, Białystok 2008.
 13. Spaemann R., Osoby. O różnicy między czymś a kimś, tłum. J. Merecki, Warszawa 2001.
 14. Tomasz z Akwinu, św., Rozmyślania o szczęśliwości, wyb. i tłum. J. Kopania,
  Białystok 1994.
 15. White N., Filozofia szczęścia. Od Platona do Skinnera, tłum. M. Chojnacki, Kraków 2008.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Barbara Czardybon (ostatnia modyfikacja: 15-09-2016 14:28)