SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodyka coachingu I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodyka coachingu I
Kod przedmiotu 14.4-WH-CDFP-MCI-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Barbara Czardybon
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest praktyczne przygotowanie studentów do prowadzenia profesjonalnego procesu coachingowego z klientami indywidualnymi, z zespołami, a także w organizacjach w charakterze tzw. coacha wewnętrznego. Studenci zapoznani zostaną z najczęściej stosowanymi strukturami sesji coachingowych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na modele definiowania celów działania. Zapoznanie studentów z różnymi technikami pracy z wzorcami myślowymi klienta – oto kolejny cel zajęć; ich uczestnik będzie miał okazję lepiej poznać własny potencjał, a także samemu „przepracować” własne przekonania. Zajęcia stawiają sobie za cel wypracowanie w studentach postawy coacha zasadzającej się na stosowaniu rzetelnych metod i narzędzi w pracy z klientami.

Wymagania wstępne

zaliczenie Podstaw coachingu

Zakres tematyczny

 • Poziomy słuchania w coachingu.
 • Teorie motywacyjne związane z coachingiem.
 • Zarządzanie czasem w coachingu. Tzw. sesja zerowa i kontrakt coachingowy.
 • Modele zmiany zachowań. Wybrane modele i struktury coachingu.
 • Znaczenie i rodzaje pytań zadawanych w coachingu.
 • Praca z celem.
 • Praca z oporem i przekonaniami. Praca z wartościami.
 • Praca z metaforą. Techniki twórczego myślenia w pracy z klientem. Elementy NLP w coachingu.
 • Feedback i feedforward.

Metody kształcenia

praca w parach, „burza mózgów”, dyskusja, case studies, warsztat indywidualny

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

zaliczenie z oceną na podstawie uczestnictwa w zajęciach, prowadzenia sesji coachingowej, aktywnego udziału w warsztacie indywidualnym, pracy w parach oraz w dyskusjach; przygotowanie projektu

Literatura podstawowa

 1. Bennewicz M., Rozmowy z Karolcią, czyli Coaching przy herbacie, Warszawa 2013.
 2. Carson R., Poskromienie swojego gremlina. Zdumiewająco prosta metoda, by samemu sobie zejść z drogi, tłum. J. Brudzewski, Katowice 2008.
 3. Dilts R., Od przewodnika do inspiratora, czyli Coaching przez duże „C”, tlum. B. Szczepaniak, Warszawa 2006.
 4. Maurer R., Filozofia kaizen. Jak mały krok może zmienić twoje życie, tłum. C. Matkowski, Gliwice 2007.
 5. Rosinski Ph., Globalny coaching. Podejście zintegrowane, tłum.  A. Niedzieska, P. Niedzieski, Warszawa 2011.
 6. Whitmore J., Coaching. Trening efektywności. Rozwój ludzkiego potencjału w oparciu o model GROW. Zasady oraz praktyka coachingu i przywództwa, tłum. M. Sobczak, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca

 1. Bennewicz M., Coaching i mentoring w praktyce, Warszawa 2011.
 2. Berne E., W co grają ludzie? Psychologia stosunków międzyludzkich, tłum. P. Izdebski, Warszawa 2007, wyd. 5.
 3. Blanchard S., Homan M., Coaching. Poznaj tajniki sukcesu, tłum. G. Górnicka, Gliwice 2007.
 4. Coaching. Inspiracje z perspektywy nauki, praktyki i klientów, (red.) P. Smółka, Gliwice 2009.
 5. Coaching as a method of developing human potential, (red.) L. D. Czarkowska, Warszawa 2010.
 6. Coaching transformacyjny jako droga ku synergii, (red.) L. Czarkowska, Warszawa 2014.
 7. Dilts R. i in., Przekonania. ścieżki do zdrowia i dobrobycia, tłum. E. Kowalik i in., Wrocław 2005.
 8. Gasiul H., Teorie emocji i motywacji, Warszawa 2007.
 9. Hargrove R., Mistrzowski coaching, tłum. I. Podsiadło, Kraków 2006.
 10. Thorpe S., Clifford J., Podręcznik coachingu. Podręcznik szkolenia, niezbędnik dla instruktorów i menedżerów, tłum. A. Sawicka-Chrapkowicz, Poznań 2007, wyd. 2.

Uwagi

Metodyka coachingu I - to kolejne praktyczne zajęcia, wymagające optymalnego czasu dwóch tygodni na wdrażanie zmian w życiu studentów.


Zmodyfikowane przez dr Barbara Czardybon (ostatnia modyfikacja: 06-09-2016 08:22)