SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Moduł FB3: Podejścia w psychoterapii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Moduł FB3: Podejścia w psychoterapii
Kod przedmiotu 14.4-WH-CDFP-FPP-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Jerzy Herberger
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi podejściami w psychoterapii, oraz ich podstawami teoretycznymi i metodycznymi.

Wymagania wstępne

Brak wymagań wstępnych.

Zakres tematyczny

Psychoterapia- definicje i ich analiza, rodzaje psychoterapii. Psychoanaliza jako historyczny punkt wyjścia psychoterapii ( podstawy teoretyczne, metody pracy, zakres zastosowań, efektywność). Ograniczenia psychoanalizy.Rozwój psychoterapii jako metody pomocy psychologicznej.Terapia behawiorystyczna i jej zasady. Techniki behawioralne w leczeniu zaburzeń lękowych i nawykowych. Co psychoterapia zawdzięcza psychologii humanistycznej- upowszechnienie oddziaływań grupowych.Psychoterapia poznawcza- analiza schematów poznawczych typowych dla zaburzeń nerwicowych i zaburzeń osobowości oraz technik ich przekształcania. Teoria systemowa a psychoterapia.Podejście postmodernistyczne w psychoterapii i jego krytyczna analiza. psychoterapia przez "małe p"-jak każdy humanista może i powinien stosować zasady dobrej komunikacji i poprawnego kontaktu w relacjach międzyludzkich. Ograniczenia psychoterapii. Inne , alternatywne metody pomocy psychologicznej- interwencja kryzysowa, poradnictwo.

Metody kształcenia

Dyskusja, praca w diadach i małych grupach, prezentacje multimedialne, ćwiczenia symulujące.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Kolokwium, ocena aktywności, obserwacja studenta w trakcie ćwiczeń praktycznych

Literatura podstawowa

Grzesiuk L., Psychoterapia, Warszawa 2006.

Kratochwil S., Podstawy psychoterapii, Warszawa 2008,.

 

Literatura uzupełniająca

Czabała Cz., Czynniki leczące w psychoterapii, Warszawa 2006.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Jacek Uglik, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 19-09-2016 10:27)