SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Moduł FA3: Filozoficzne i religijne modele życia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Moduł FA3: Filozoficzne i religijne modele życia
Kod przedmiotu 08.1-WH-CDFP-FFRMŻ-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie z fenomenem doświadczenia religijnego. Relacja między religią i filozofią. Postawy filozoficzne i religijne i ich znaczenie dla etyki i antropologii

Wymagania wstępne

Zaliczony kurs historii starożytnej i średniowiecznej

Zakres tematyczny

- życie w starożytności

- warianty starożytnych modeli życia: grecka paideia

- późna starożytność i narodziny chrześcijaństwa: zmiana paradygmatu

- propozycja chrześcijańskiego modelu życia: duchowni, mnisi, asceci, anachoreci, wierni

- fenomen monastycyzmu (monastycyzm egipski, syryjski, palestyński)

- mistyka chrześcijańska na przykładzie życia i dzieł greckich Ojców Kościoła

- życie w Bizancjum

- bizantyjski model życia po Bizancjum – Ruś

- słowiański wariant religijności

 - postawy filozoficzne filozofów rosyjskich

Metody kształcenia

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

obecność na zajęciach, aktywność, przedstawienie referatu, kolokwium zaliczeniowe (aby zaliczyć tekst należy prawidłowo odpowiedzieć na 51% pytań)

Literatura podstawowa

 1. W.K.C. Guthrie, Filozofowie greccy od Talesa do Arystotelesa, Znak, przeł. A. Pawelec, Kraków 1996.
 2. H. Jonas, Religia gnozy, Wydawnictwo Platan, Kraków 1994
 3. Rufin, Historia mnichów w Egipcie, red. E. Wypszycka, Wydawnictwo Benedyktynów Tynieckich, Kraków 2007.
 4. Apoftegmany ojców pustyni, przeł. M. Borkowska, Wydawnictwo Benedyktynów Tynieckich, Kraków 2004
 5. Bazyli Tatakis, Filozofia Bizantyjska, przeł. S. Tokariew, WAM, Kraków 2012
 6. W. Łosski, Teologia mistyczna Kościoła Wschodniego, przeł. I. Brzeska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.

Literatura uzupełniająca

 1. K. Jaspers, Wprowadzenie do filozofii. Dwanaście odczytów radiowych, przeł. A. Wołkowicz, Wrocław 1995.
 2. O. Gigon, Główne problemy filozofii starożytnej, przeł. P. Domański, Warszawa 1996.
 3. Z. Kuksewicz, Zarys filozofii średniowiecznej, PWN, Warszawa 1986.
 4. P. Florenski, Sens idealizmu. Metafizyka rodzaju i oblicza i inne pisma, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2009.
 5. A. Tichołaz, Platonizm w Rosji, przeł. H. Rarot, WUJ, Kraków 2004
 6. L. Stołowicz, Historia filozofii rosyjskiej. Podręcznik, przeł. B. Żyłko, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2008.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Justyna Kroczak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 25-08-2016 17:54)