SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

NLP w neuropsychologii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu NLP w neuropsychologii
Kod przedmiotu 14.4-WH-CDFP-NLPN-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Maria Miłkowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami z zakresu neurolingwistyki oraz neuropsychologii. Przekazanie wiedzy odnoszącej się do specyfiki neurolingwistycznego programowania (NLP). Zwrócenie szczególnej uwagi na różnice i zbieżności pomiędzy neuropsychologia, a wiedzą i praktyką NLP. Na zajęciach poruszane więc będą zagadnienia o charakterze interdyscyplinarnym, z dziedzin nauki na pograniczu psychologii, neuronauki, psycholingwistyki czy neurokognitywistyki.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Podstawy neurolingwistyki. Specyfika neurolingwistycznego programowania jako nauki-podstawowe założenia. Znaczenie neuropsychologii. Neuropsychologia, a wiedz i praktyka NLP – różnice i zbieżności. Podstawy NLP – założenia.  Architektura umysłu - koncepcje lokalizacji funkcji w mózgu. Mózg a zachowanie - mózgowe mechanizmy sterowania zachowaniem. Język a mózg, język a umysł - biologiczne podstawy ludzkiej zdolności lingwo-akwizycyjnej. Biologiczna asymetria mózgu: lokalizacja mózgowa funkcji językowych, specjalizacja półkul mózgowych w funkcjach językowych. Poznanie, język, pamięć i emocje – implikacje. Dwujęzyczność u dzieci i ludzi dorosłych- neurobiologiczne korelaty wielojęzyczności Afazjologia lingwistyczna i zaburzenia funkcjonowania językowego. Zastosowanie praktyczne neurolingwistycznego programowania.

Metody kształcenia

Burza mózgów, dyskusja, metoda przypadków, praca z dokumentem źródłowym, praca z książką, praca w grupach, prezentacje multimedialne.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną – ocena końcowa na podstawie punktów cząstkowych uzyskanych w wyniku indywidualnej aktywności studenta (student za jednorazową aktywność może uzyskać 0,1p. do 0,2p.), jak również, na podstawie aktywnego uczestnictwa studenta w pracy zespołowej (student za jednorazową aktywność może uzyskać 0,1p.) Podstawę oceny stanowi ocena punktowa wynikająca ze sprawdzenia poziomu wiedzy teoretycznej studenta (pytania zostają sformułowane w oparciu o zagadnienia omawiane na ćwiczeniach) - ustalona zostaje wartość punktów, którą student musi zdobyć w celu otrzymania oceny pozytywnej z testu – student powinien zdobyć minimum 56% punktów (progi ocen punktowych z testu (56-60% 3,0; 61-65% 3,25; 66-70% 3,5; 71-75% 3,75; 76-80% 4,0; 81-85% 4,25; 86-90% 4,5; 91-95% 4,75; 96-100% 5,0;). Studentowi po pozytywnym zaliczeniu testu do oceny końcowej doliczane są punkty z aktywności. Suma punktów z testu oraz aktywności stanowi ocenę końcową z przedmiotu (bardzo dobry 5,0 – 4,65; dobry plus 4,64 – 4,25; dobry 4,24 – 3,75, dostateczny plus 3,74 – 3,35; dostateczny 3,34 – 3,0).

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 30
Łącznie 60 55
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

 1. Kurcz I., Okuniewska H., Język jako przedmiot badań psychologicznych – psycholingwistyka ogólna i neurolingwistyka, Warszawa, 2011.  
 2. Łuria A.R. Podstawy neuropsychologii. Warszawa, 1976
 3. Herzyk A., Wprowadzenie do neuropsychologii klinicznej. Warszawa, 2005
 4. O’Connor J., Seymour J., NLP - wprowadzenie do programowania neurolingwistycznego. Poznań, 2008
 5. Sadowski B., Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt. Warszawa, 2001

Literatura uzupełniająca

 1. Bandler R., Grinder J., Struktura magii. Kształtowanie ludzkiej psychiki, czyli więcej niż NLP, Gliwice, 2008
 2. Bandler R., MacDonald W., NLP Twoich zmysłów. Wiedza dla wtajemniczonych, Gliwice, 2009
 3. Kurcz I., Psychologia języka i komunikacji, Warszawa, 2000.
 4. Gleason J. B., Ratner N. B., Psycholingwistyka. Gdańsk, 2005
 5. Łuria A.R. Problemy neuropsychologii i neurolingwistyki (wybór prac), Warszawa,1976
 6. Spitzer M., Jak uczy się mózg. Warszawa, 2007

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Jacek Uglik, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 03-10-2016 09:58)