SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Moduł FB5: Patologie organizacyjne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Moduł FB5: Patologie organizacyjne
Kod przedmiotu 14.4-WH-CDFP-FPO-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Anna Góralewska-Słońska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Umiejętność identyfikacji przez studentów zachowań patologicznych w miejscu pracy, których podstawowe konsekwencje zauważalne są w aspekcie bezpieczeństwa i higieny pracy. Celem przedmiotu jest także skłonienie studentów do refleksyjnego rozważania sytuacji organizacyjnej pod katem skutków działań jednostki w obrębie organizacji, relacji z innymi ludźmi jak również konsekwencji patologicznych czynów dla społeczeństwa.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Problemy bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego w procesie pracy. Klasyfikacja patologii organizacyjnych. Zagadnienia problemowe: mobbing, molestowanie seksualne, pracoholizm, długotrwały stres, wypalenie zawodowe, psychologiczne skutki migracji zarobkowej. Profilaktyka i interwencja kryzysowa w środowisku pracy ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji braku bezpieczeństwa.

Metody kształcenia

praca indywidualna, praca z książką, studium przypadku, praca w grupach, dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną: na podstawie aktywności indywidualnej, grupowej oraz oceny uzyskanej z testu końcowego (który zawiera pytania otwarte (20%) i zamknięte (80%)).

Literatura podstawowa

  1. Stocki R., Patologie organizacyjne – diagnoza i interwencja, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005,
  2. Rongińska T., Gaida W., Strategie radzenia sobie z obciążeniem zawodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2001.
  3. Sęk H., Wypalenie zawodowe, Przyczyny i zapobieganie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009
  4. Kozak S., Patologie w środowisku pracy, Zapobieganie i leczenie, Difin, Warszawa, 2009
  5. Terelak J., Psychologia organizacji i zarządzania, Difin, Warszawa, 2005,

Literatura uzupełniająca

  1. Ratajczak Z., Psychologia pracy i organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008,
  2. Schultz D.P., Schultz S.E., Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002,
  3. Terelak J., Psychologia stresu, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Jacek Uglik, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 26-09-2016 15:34)