SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Moduł FB6: Psychologia różnic indywidualnych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Moduł FB6: Psychologia różnic indywidualnych
Kod przedmiotu 14.4-WH-CDFP-FPRI-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Anna Mróz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zdobycie wiedzy na temat różnic psychologicznych między jednostkami i ich uwarunkowań.

Wymagania wstępne

wiedza z zakresu psychologii rozwoju człowieka

Zakres tematyczny

1. Co to są różnice indywidualne i czego dotyczą? Wprowadzenie podstawowej terminologii różnic indywidualnych.

2. Uwarunkowania różnic indywidualnych.

3. Różnice temperamentalne. Cechy i typy temperamentalne - przegląd teorii.

4. Strategie i style radzenia sobie ze stresem.

5. Czynnikowy model osobowości.

6. Różnice indywidualne w zakresie inteligencji i ich konsekwencje.

7. Style poznawcze.

8. Praktyczne konsekwencje różnic indywidualnych.

9. Wykorzystanie wiedzy na temat różnic indywidualnych w edukacji, wychowaniu i wspieraniu rozwoju.

Metody kształcenia

analiza przypadków, dyskusja, prezentacja multimedialna, wykład problemowy, pomiar

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Pozytywna ocena z referatu, aktywność na zajęciach.

Literatura podstawowa

Marszał-Wiśniewska M., Uwikłany temperament: osobowość, temperament, środowisko, Warszawa 2011.

Strelau J., Psychologia różnic indywidualnych, Warszawa 2002.

Literatura uzupełniająca

Konrad S, Hendl C., Inteligencja emocjonalna: podręcznik z zestawem ćwiczeń, Katowice 2000.

Nęcka E., Psychologia twórczości, Gdańsk 2001.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Anna Mróz (ostatnia modyfikacja: 15-09-2016 15:02)