SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Moduł FB6: Psychologia internetu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Moduł FB6: Psychologia internetu
Kod przedmiotu 14.4-WH-CDFP-FPI-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Joanna Kubicka-Jakuczun
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem kursu jest dostarczenie studentom wiedzy na temat zjawisk psychologicznych w sieci oraz psychologicznego funkcjonowania użytkowników Internetu, wykorzystanie możliwości płynących z korzystania z Internetu w celach terapeutycznych oraz odnalezienie patologicznych źródeł zachowania użytkowników. Dodatkowym zagadnieniem jest wykorzystanie Internetu jako narzędzia do badan psychologicznych.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Psychologiczny wymiar Internetu nowa przestrzeń funkcjonowania człowieka. Psychologiczna charakterystyka użytkowników Internetu. Jednostka w wirtualnej rzeczywistości. Problematyka tożsamości sieciowej - psychologiczne konsekwencje konstruowania wirtualnej tożsamości. Kontakty społeczne - analiza punktu widzenia zaspokajania potrzeb użytkowników. Internet jako przestrzeń edukacyjna: wychowawcza i informacyjna funkcja Internetu. Poradnictwo sieciowe - pozytywne i negatywne aspekty zjawiska. Psychomanipulacja w sieci - zagrożenia dla dzieci i młodzieży. Uzależnienia w sieci - rodzaje i mechanizmy.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, prezentacje multimedialne ,ćwiczenia projektowe, projekty , dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena uzyskana z wykonania projektu (20 % składowej oceny) oraz testu wiedzy (80 % składowej oceny).

Literatura podstawowa

Wallace, P., Psychologia Internetu, Poznań 2003. 

Castells M., Społeczeñstwo sieci, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca

Majgier K ,Internet jako przestrzeń komunikacyjna, Lublin 2002. 

Sokołowski M.(red.), Oblicza Internetu , Elbląg, 2004

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Jacek Uglik, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 26-09-2016 15:31)