SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Moduł FB6: Diagnoza problemów w organizacji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Moduł FB6: Diagnoza problemów w organizacji
Kod przedmiotu 14.4-WH-CDFP-FDPO-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Maria Żochowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z różnorodnymi uwarunkowaniami mogącymi prowadzić do potencjalnych patologii w organizacjach oraz przekazanie wiedzy i umiejętności dotyczącej problematyki diagnozy. W trakcie zajęć omówione zostaną najważniejsze zjawiska patologiczne we współczesnych organizacjach. Studenci będą mieć możliwość zaznajomienia się z podstawowymi celami diagnozy, problemami organizacji, metodami diagnozy przedsiębiorstw, opracowywaniem wyników i konsekwencjami diagnozy. Ponad to zostaną skłonieni do refleksyjnego rozważania sytuacji organizacyjnej pod katem skutków działań jednostki, relacji z innymi ludźmi jak również konsekwencji patologicznych czynów dla społeczeństwa.  

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Kultura organizacji i jej rola. Klimat miejsca pracy i jego znaczenie. Organizacje przestępcze
i przestępczość zorganizowana. Współczesny proces patologizacji. Przemoc w miejscu pracy. Mobbing - przyczyny, diagnozowanie i zapobieganie. Nepotyzm, korupcja, nieuczciwy lobbing. Sytuacje patologiczne w organizacjach: psychologiczne zjawiska związane z funkcjonowaniem w grupie. Współpraca i rywalizacja. Patologia struktury organizacji. Teorie, koncepcje i modele  Stres w miejscu pracy. Natura stresu, stres jako proces. Uwarunkowania indywidualne
i środowiskowe. Skutki i radzenie sobie ze stresem. Stres i ryzyko wpisane w zawód. Praca
a choroby psychosomatyczne. Uzależnienie od pracy pracoholizm. Wypalenie zawodowe. Diagnoza, prewencja i pomoc. Praca, alkohol, narkotyki. Społeczne i kulturowe warunki pracy jako czynnik ryzyka nałogu. Alkoholizm i narkomania jako problem społeczny i zawodowy. Strategie przeciwdziałania, diagnozowania i pomocy uzależnionym. Profilaktyka i interwencja kryzysowa w środowisku pracy ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji braku bezpieczeństwa.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna, praca w grupie, studium przypadku, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

test na ocenę zawierający pytania zamknięte jednokrotnego wyboru z treści omawianych na ćwiczeniach

Literatura podstawowa

  1. Bańka A., Psychopatologia pracy, Poznań 2001
  2. Hensel P., Diagnoza organizacji. Pierwszy krok do uzdrowienia firmy, Gliwice, 2010
  3. Kozak S. , Patologie w środowisku pracy, Warszawa 2009
  4. Sęk H., Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie, Warszawa 2009
  5. Stocki R., Patologie organizacyjne – diagnoza i interwencja, Kraków 2005

Literatura uzupełniająca

  1. Bugdol M., Gry i zachowania nieetyczne w organizacji, Warszawa 2007
  2. Rongińska T., Gaida W., Strategie radzenia sobie z obciążeniem zawodowym, Zielona Góra 2001
  3. Terelak J., Psychologia organizacji i zarządzania, Warszawa 2005

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Jacek Uglik, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 26-09-2016 15:32)