SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Moduł FA6: Filozofia zła - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Moduł FA6: Filozofia zła
Kod przedmiotu 08.1-WH-CDFP-FFZ-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Lilianna Kiejzik
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedstawienie z różnych stron tematu walki dobra ze złem, różnych interpretacji istoty zła, pochodzenia zła. Pokazanie niektórych aspektów życia ludzkiego, pozytywnych i negatywnych możliwości, jakie niesie z sobą życie.

Wymagania wstępne

Bez wymagań wstępnych.

Zakres tematyczny

1.Czy jest zło i jak należy je rozumieć.

2.Klasyczny podział zła: fizyczne, moralne).

3.Zagadnienie teodycei.

4.Antropologia zła (człowiek: dobry, czy zły?, typologia zła, pociąg do zła, sadyzm, zło subiektywne i negatywne, Kant i zło jako środek, paradoks zła, zło w innych, zło i głupota, Arendt o banalności zła, granice zła).

5.Problem zła (etyka odpowiedzialności, polityka i przemoc, wojna).

Metody kształcenia

Wykład informacyjny, wykład analityczny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, praca z tekstem, referaty.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Test wyboru z progami punktowymi.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 30
Łącznie 60 55
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

1.      L.Fr.H. Svendsen, Filozofia zła, Moskwa 2008.

2.      Pismo Św. Starego i Nowego Testamentu.

Literatura uzupełniająca

1.      Fr. Nietzsche, Poza dobrem i złem, Warszawa 2010.

2.      Augustyn, Państwo Boże, Kęty/Warszawa (różne wydania).

3.      N. Machiavelli, Książę, Warszawa (różne wydania).

4.      I. Kant, Metafizyka moralności, Warszawa 1989.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Jacek Uglik, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 18-09-2016 20:10)