SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wprowadzenie do psychologii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wprowadzenie do psychologii
Kod przedmiotu 14.4-WH-CDFP-WSP-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Tatiana Ronginska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom podstawowej wiedzy z zakresu psychologii ogólnej, pokazanie różnych koncepcji psychologicznych funkcjonowanie człowieka. Wprowadzenie podstawowych pojęc psychologicznychzwiązanych z rozumieniem zasad działania procesów poznawczych, emocjonalnych i motywacyjnych w całokształcie zachowania człowieka.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Źródła wiedzy psychologicznej: filozofia, biologia, fizjologia. Powstanie psychologii eksperymentalnej jako samodzielnej dziedziny naukowej. Psychologia jako nauka o zachowaniu człowieka. Paradygmaty psychologii teoretycznej oraz modele bada empirycznych w psychologii. Cele i metody badań psychologicznych. Psychologiczne koncepcje człowieka: behawioryzm, psychoanaliza, psychologia humanistyczna, psychologia poznawcza, psychologia pozytywna. Etyczny aspekt badań naukowych. Dziedziny psychologii. Główne szkoły i kierunki psychologiczne. Wprowadzenie do podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem człowieka: świadomość, procesy poznawcze, inteligencja, uczenie się, emocje i motywacja, osobowość. Filozoficzne problemy psychologii. Podstawowe problemy psychologii społecznej, psychologii rozwojowej, psychologii klinicznej, psychologii pracy, organizacji i zarządzania. 

Metody kształcenia

Wykład tradycyjny, wykład problemowy, prezentacja multimedialna

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykłady kończą się testem końcowym. Minimalny próg procentowy do uzyskania pozytywnej oceny wynosi 70%. 

Literatura podstawowa

Strelau J., Doliński D., Psychologia,Gdańsk 2008.

Schultz D., Schultz S., Historia współczesnej psychologii, Kraków 2008.

Mietzel G., Wprowadzenie do psychologii, Gdańsk 2008.

Zimbardo P., Psychologia i życie, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca

Hock R., 40 prac badawczych, które zmieniły oblicze psychologii., Gdańsk 2003. 

Łukaszewski W. (2011) Wielkie pytania psychologii. Gdańsk 2011. 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Tatiana Ronginska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 12-09-2016 11:36)