SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Teksty i konteksty - literaturoznawstwo - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Teksty i konteksty - literaturoznawstwo
Kod przedmiotu 09.0-WH-FRSD-TKl-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Andrzej Ksenicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najciekawszymi adaptacjami filmowymi prozy rosyjskiej. Stanowić to zarazem będzie dowód na przenikanie się różnych pokrewnych dziedzin kultury.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

W zakres tematyczny przedmiotu wchodzą wybrane przykłady adaptacji filmowych prozy rosyjskiej pisarzy XIX i XX wieku. Są wśród nich najwybitniejsi twórcy literatury rosyjskiej oraz znakomici rosyjscy reżyserzy starszego pokolenia. Oglądowi i ocenie poddane zostaną adaptacje m.in. następujących utworów: L. Tołstoj: Anna Karenina; L. Tołstoj: Wojna i pokój; A. Czechow: Step; A. Czechow: Dama z pieskiem; A. Czechow: Wujaszek Wania; A. Kuprin: Olesia; F. Dostojewski: Zbrodnia i kara; F. Dostojewski: Bracia Karamazow; M. Gorki: Matka; A. Tołstoj: Droga przez mękę (cz. 1, Siostry); M. Szołochow: Cichy Don; M. Bułhakow: Mistrz i Małgorzata; W. Szukszyn: Kalina czerwona; W. Szukszyn: Jest taki chłopak; adaptacje wojennej prozy J. Bakłanowa, J. Bondariewa, W. Bykowa. 

Metody kształcenia

Zajęcia będą prowadzone w formie ćwiczeń, dyskusji, dla których punktem wyjścia stanie się fragment filmu oraz przypomnienie istotnych treści utworu literackiego, co w rezultacie powinno prowadzić do ciekawych rozmów i wniosków, formułowanych przez studentów. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Praca studenta będzie oceniana w trakcie zajęć na podstawie jego aktywności. W trakcie semestru należy zaliczyć dwa kolokwia testowe. Pozytywne spełnienie tych warunków będzie podstawą, przy braku nieobecności, zaliczenia przedmiotu.

Literatura podstawowa

Literatura podawana jest przez prowadzącego na początku semestru. 

Literatura uzupełniająca

1. Художники советского кино, Москва 1972.

2. История русской культуры IX-XX вв., Под ред. Л.В. Кошман, Москва 2004.

3. Кино. Энциклопедический словарь, Гл. Ред. С.И. Юткевич, Москва 1987.

4. Сто лет советского кино, Москва 1969.

5. L. Bazylow, Historia nowożytnej kultury rosyjskiej, Warszawa 1986.

6. M. Kossakowska-Maras, Мир русского кино, Rzeszów 2013.

7. Link: История российского кино (Rambler.ru)

Uwagi

Student może wybrać jako formę zaliczenia przedmiotu pracę pisemną (6 ECTS).


Zmodyfikowane przez dr Aleksandra Urban-Podolan (ostatnia modyfikacja: 13-09-2016 08:02)