SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Nauczanie wymowy i trudnych miejsc polszczyzny - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Nauczanie wymowy i trudnych miejsc polszczyzny
Kod przedmiotu 09.0-WH-FiPlP-TMO-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. zw. dr hab. Stanisław Borawski
 • dr hab. Magdalena Hawrysz, prof. UZ
 • dr Magdalena Jurewicz-Nowak
 • dr Irmina Kotlarska
 • dr hab. Iwona Pałucka-Czerniak, prof. UZ
 • dr Dorota Szagun
 • dr Iwona Żuraszek-Ryś
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zasadniczym celem zajęć jest przybliżenie studentom prawideł poprawnej wymowy w procesie komunikacji językowej oraz problemu świadomego posługiwania się głosem. W zakresie podejmowanych zagadnień znajdują się m.in. zjawiska fizjologiczne związane z tworzeniem głosu, jego poprawną emisją, patologią i higieną.

Wymagania wstępne

zaliczenie kursu z metodyki nauczania języka polskiego jako obcego

Zakres tematyczny

Modele komunikowania się. Przegląd form komunikacji z odniesieniem ich do określonych sytuacji komunikacyjnych. Zróżnicowanie normy językowej. Typy błędów językowych, mechanizmy ich powstawania oraz sposoby eliminowania. Zjawiska fizjologiczne związane z tworzeniem głosu, jego poprawną emisją, patologią i higieną.

Metody kształcenia

polimetody z elementami ćwiczeń praktycznych

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

zaliczenie kolokwium, aktywne uczestnictwo w dyskusjach, wykonanie zleconych ćwiczeń

Literatura podstawowa

 1. M. Bugajski, Język w komunikowaniu, Warszawa 2006.
 2. B. Dunaj, O zasadach kodyfikacji wymowy, (w:) Kultura języka dziś, red. W. Pisarek i H. Zgółkowa, Poznań 1995, s. 83-91.
 3. Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Tom 2. Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Wrocław 1993.
 4. Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Kłosińska, Warszawa 2004.
 5. J. Kram, Zarys kultury żywego słowa, Warszawa 1995.
 6. B. Lunden, L. Rossell, Techniki prezentacji, Gdańsk, 2003.
 7. B. Tarasiewicz, Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu, Kraków 2003.
 8. Wielki słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, Warszawa 2004.
 9. Współczesne systemy komunikowania, red. Bogusława Dobek-Ostrowska, Wrocław 1998, s. 33-37.
 10. M. Zalesska-Kręcicka, T. Kręcicki, E. Wierzbicka, Głos i jego zaburzenia: zagadnienia higieny i emisji głosu, Wrocław 2004.

Literatura uzupełniająca

 1. Logopedia: pytania i odpowiedzi: podręcznik akademicki, red. T. Gałkowski, G. Jastrzębowska, Opole 2003, s. 11-26.
 2. A. Łastik, Poznaj swój głos, Warszawa 2002.
 3. B. Maniecka-Aleksandrowicz, Klasyfikacja zaburzeń głosu, „Audiofonologia”, t. X , 1997, s. 61-67.
 4. H. Mierzejewska, M. Przbysz-Piwkowa, Zaburzenia głosu – badanie - diagnozowanie - metody usprawniania, Warszawa 1998.
 5. D. Ostaszewska, J. Tambor, Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, Warszawa, 2000.
 6. M. Walczak-Deleżyńska, Aby język giętki... Wybór ćwiczeń artykulacyjnych od J. Tennera do B. Toczyskiej, Wrocław 2001.
 7. E. Sachajska,  Uczymy poprawnej wymowy, Warszawa 1992.

Uwagi

Jest to przedmiot obowiązkowy w ramach specjalizacji nauczanie języka polskiego jako obcego.


Zmodyfikowane przez dr hab. Tomasz Ratajczak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 19-09-2016 19:39)