SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodyka wychowania fizycznego w edukacji elementarnej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodyka wychowania fizycznego w edukacji elementarnej
Kod przedmiotu 05.1-WP-EEiTP-MWFEE
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Grażyna Biczysko
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 15
(w tym jako e-learning)
1
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Student poznaje miejsce wychowania fizycznego w edukacji oraz podstawowe pojęcia i mechanizmy odnoszące się do rozwoju psychofizycznego oraz motorycznego dzieci i młodzieży. Nabywa umiejętności do samodzielnego prowadzenia zajęć ruchowych.

Wymagania wstępne

Podstawowe wiadomości z zakresu biologii oraz ogólna sprawność psychomotoryczna.

 

Zakres tematyczny

Pojęcia dotyczące szeroko rozumianej kultury fizycznej. Metody wychowania fizycznego stosowane w przedszkolu i szkole. Budowa lekcji, typy i rodzaje. Proces nauczania ćwiczeń ruchowych oraz rozwój psychofizyczny dziecka.

Metody kształcenia

0bserwacja, dyskusja problemowa, analiza dokumentów, metoda poglądowa, samodzielne opracowywanie materiałów  metodycznych

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia kończą się zaliczeniem na ocenę.  Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest zaliczenie testu z progami punktowymi minimum 50% punktów oraz kolokwium z pytaniami otwartymi. Podczas zaliczenia studenci otrzymują losowo wybrane pytani, z realizowanych bloków tematycznych.

Literatura podstawowa

Gniewkowski W., WlaźnikPodobnie postępuj w przypadku kolejnych pozycji bibliograficznych literatury podstawowej wciskając [Enter]. Pamiętaj o kolejności: autor, tytuł, wydawnictwo, miejsce, rok wydania! Przed wciśnięciem [Enter] skasuj ukryty tekst: „Podobnie …”. K.,1991  Proces wychowania fizycznego w klasach początkowych. WS i P, Warszawa.

Trześniowski R., 1995,  Zabawy i gry ruchowe. WSiP Warszawa.

Tatarczuk J., 2011, Metodyka wychowania fizycznego. Zagadnienia wybrane. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zielona Góra.

Strzyżewski St., 1997, Proces kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej. WS i P,   Warszawa.

Maszczak T., 2000, Zajęcia ruchowe w kształceniu zintegrowanym. AWF Wrocław.

 

Literatura uzupełniająca

Bronikowski M., 2002, Metodyka wychowania fizycznego. AWF Poznań.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 10-11-2016 17:12)