SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza II
Kod przedmiotu 05.7-WP-PPOW-POW2
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
 • dr Natalia Harewska
 • dr Paweł Zapeński
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Egzamin
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Cel główny: poznanie teoretycznych podstaw działalności opiekuńczo-wychowawczej.

Cele szczegółowe: słuchacz: pozna podstawową i uporządkowaną wiedzę ogólną o działalności i rzeczywistości opiekuńczo-wychowawczej, jej istocie, rodzajach, składnikach; potrafi odnieść wiedzę ogólną do praktyki i własnego doświadczenia; ma świadomość swojej wiedzy i potrafi ją zastosować.

Wymagania wstępne

Pozytywne zaliczenie przedmiotu pedagogika opiekuńczo - wychowawcza I.

Zakres tematyczny

PROGRAM WYKŁADÓW :

 1. System opieki i wychowania w Polsce.
 2. Opieka dzielona z rodziną.
 3. Opieka zastępcza w Polsce.
 4. Proces opieki oraz samodzielność życiowa i socjalizacja dziecka jako cel opieki i wychowania.
 • PROGRAM ĆWICZEŃ
 1. I.Instytucjonalne formy opieki zastępczej – 4 godzin: 1.1.Dom dziecka, w tym dom dziecka dla dzieci do lat trzech, jako forma opieki kompensacyjnej (zasady organizacji domu dziecka, funkcje i zadania placówki, niektóre dylematy organizacji d. dz., zalety i wady placówki, placówka socjalizacyjna w zreformowanym systemie opieki i wychowania); 1.2.Pogotowie opiekuńcze w systemie opieki nad dzieckiem (rozwój placówek, zasady organizacji pogotowia opiekuńczego, zadania pogotowia opiekuńczego, wybrane problemy pracy p.o., placówka interwencyjna w zreformowanym systemie opieki nad dzieckiem); 1.3.Ośrodek szkolno-wychowawczy jako forma opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi (zasady organizacji placówki, podstawowe zadania, wybrane problemy pracy ośrodka szkolno – wychowawczego, ośrodek szkolno – wychowawczy a idea integracji społecznej);

 2. II.Placówki wspomagające i uzupełniające rodzinę w realizacji funkcji opiekuńczo – wychowawczych:

  1.Szkoła i jej funkcje opiekuńcze (Zapewnienie bezpieczeństwa, odpowiednich warunków sanitarno – higienicznych i zdrowotnych, świadczenia materialne, Pomoc w nauce, stymulowanie rozwoju uczniów, kompensowanie braków, poradnictwo, organizowanie czasu wolnego, realizacja programu wychowania, opieka i pomoc w szkole). Rola pedagoga szkolnego i wychowawców w szkole.

  2.Świetlica jako forma opieki nad dzieckiem (rodzaje świetlic, zasady organizacji placówek, podstawowe zadania świetlic, podstawowe formy i metody pracy w świetlicy.

  3.Internat, bursa szkolna jako placówki opieki dzielonej z rodziną (zasady organizacji bursy szkolnej, podstawowe funkcje i zadania placówki, bursa szkolna a internat, propozycje zmian organizacyjnych).

  4.Przedszkole i żłobek jako placówki wspomagające rodzinę w realizacji funkcji opiekuńczej (funkcje placówek, podstawowe zasady organizacji).

  5.Dom wczasów dziecięcych (zasady organizacji placówki, podstawowe zadania);

  6.Ognisko wychowawcze jako placówka o charakterze profilaktycznym (idea ognisk K. Lisieckiego, rozwój placówek, główne cele działalności, podstawowe zasady organizacji )

 3. Inne dostosowane do zapotrzebowania słuchaczy.

Metody kształcenia

Wykład z elementami dyskusji, problemowy z zastosowaniem prezentacji medialnej.

Ćwiczenia: praca w małych grupach, praca z tekstem, wizualizacyjne, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia: uzyskanie oceny pozytywnej z wiedzy i aktywności na ćwiczeniach.

Egzamin pisemny: test z progami punktowymi i uzyskanie minimum 40 % pozytywnych odpowiedzi lub ustny do wyboru grupy.

Literatura podstawowa

 1. Dąbrowski Z. (2006). Pedagogika opiekuńcza w zarysie. Część pierwsza i druga. Olsztyn.
 2. Dröcher V. (1988). Rodzinne gniazdo. Jak zwierzęta rozwiązują swoje problemy rodzinne. Warszawa.
 3. Gajewska G. (2009). Pedagogika opiekuńcza. Elementy metodyki. Zielona Góra.
 4. Gajewska G. (2009). Wsparcie dziecka w rozwoju. Konteksty opieki i edukacji. Zielona Góra
 5. Gajewska G. (2009). Rodzinna opieka zastępcza z perspektywy województwa lubuskiego. Zielona Góra.
 6. Gajewska G. (1997). Problemy - dylematy wynikające z teorii potrzeb dla teorii i praktyki opieki nad dzieckiem. Zielona Góra.
 7. Gajewska G., Doliński A. (2007). Teoretyczno-metodyczne aspekty warsztatu pedagoga. Scenariusze zajęć wychowawczych. T.1, Zielona Góra.
 8. Kelm A. (2000). Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej. Warszawa.
 9. Kotarbiński T. (1976). Medytacje o życiu godziwym. Warszawa.
 10. Moir A., Jessel D. (1993). Płeć mózgu. Warszawa.
 11. Czasopismo: „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” z lat 2009 – 2016.
 12. Każdorazowo uaktualniania i uszczegóławiana na konkretne ćwiczenia przez prowadzącego.

Literatura uzupełniająca

Podana adekwatnie do ćwiczeń i wykładów

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 30-12-2016 15:52)