SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Prawne podstawy opieki i wychowania I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Prawne podstawy opieki i wychowania I
Kod przedmiotu 05.7-WP-PPOW-PRA1
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Ewa Blachowska
  • dr Helena Ochonczenko
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie 

Cel przedmiotu

  • zapoznanie studentów z podstawowymi przepisami prawa dotyczącego opieki,
  • uzmysłowienie bliskości prawa z procesem dydaktyczno – opiekuńczo - wychowawczym,
  • kształtowanie umiejętności korzystania z przepisów prawa,
  • zapoznanie z procedurami postępowania związanymi z opieką i wychowaniem.

Wymagania wstępne

Ogólna znajomość Konstytucji RP

Zakres tematyczny

- Wstępne wiadomości o prawie.

Pojęcie prawa. Norma prawna i jej budowa, przepis prawny. Źródła prawa i ich rodzaje.  System prawa w RP. Prawo opiekuńcze na tle innych gałęzi prawa w RP.

 

-  Podmiotowość prawna osoby fizycznej/prawnej w prawie cywilnym i  administracyjnym a problem opieki.

Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych podmiotów prawa cywilnego i administracyjnego.

Dziecko i osoba dorosła jako podmiot prawa.

 

- Pojęcie i charakter prawny opieki. Rodzaje opieki (społeczna, faktyczna, prawna)

 

- Zasady rządzące opieką (zasada dobra dziecka, powszechności opieki, państwowego  nadzoru opiekuńczego). Organy opieki. Treść opieki.

 

- Dobro dziecka w regulacji prawa – w oparciu o dokumenty prawa międzynarodowego i krajowego. Odpowiedzialność państwa, rodziców, nauczycieli, opiekunów.

 

- Formy opieki prawnej i ich zróżnicowanie.

   Pojęcie i ogólna charakterystyka.

- Cywilno-prawne formy opieki kwalifikowanej (opieka wychowawcza rodziców naturalnych, opieka wychowawcza rodziców przysposabiających, opieka sprawowana przez opiekuna, kuratela) Reguły sprawowania opieki.

 

- Administracyjno-prawne formy opieki kwalifikowanej.

Opieka sprawowana przez nauczycieli/wychowawców.

           Opieka sprawowana przez zakłady i placówki opiekuńczo-wychowawcze. Opieka społeczna.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, praca z dokumentem źródłowym, praca w grupach, metoda problemowa, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena aktywnego udziału w zajęciach ćwiczeniowych, poprawne rozwiązanie kazusów  i  zinterpretowanie określonych przypadków w oparciu o zdobytą wiedzę z powołaniem się na konkretne normy prawne (praca z dokumentem prawnym).

Literatura podstawowa

1.     Ustawa o systemie oświaty

2.     Ustawa o pomocy społecznej

3.     Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

4.     Kodeks rodzinny i opiekuńczy

5.     Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich

6.     Prawo międzynarodowe ratyfikowane w Polsce:

·         Powszechna Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela

·         Konwencja o Prawach dziecka

·         Europejska Karta Społeczna

Uaktualniana każdorazowo przez prowadzącego

Literatura uzupełniająca

1.      Andrzejewski M., Prawna ochrona rodziny, Warszawa 1999r,

2.      Bojarski Ł., Płatek M., Z prawem na ty, Zakamycze 1999.

3.      Borowski R, Wysocki D, Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze. Novum, Płock 2001.

4.      Głowacka B., Pilch T., (red.), Dzieci gorszych szans, Warszawa 2001.

5.      Heine M., Pedagogiczne następstwa ograniczenia władzy rodzicielskiej,

6.      Homplewicz J., Zagadnienia prawne działalności opiekuńczo-wychowawczej, Rzeszów 1992.

7.      Zieliński A., Prawo rodzinne i opiekuńcze w zarysie, Warszawa 2000.

8.      Zmarzlik J., Piwnik E., Dziecko pod parasolem prawa. Poradnik dla osób pomagających dzieciom, Warszawa 1999.

Uaktualniana każdorazowo przez prowadzącego

Uwagi

  1. Wykaz aktualnych aktów prawnych niezbędnych w realizacji przedmiotu otrzymuje student w chwili rozpoczęcia zajęć.
  2. Ograniczona liczba godzin przeznaczonych na realizację treści przedmiotu zmusza do wybiórczego ich potraktowania.


Zmodyfikowane przez dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 31-12-2016 09:38)