SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Prawne podstawy opieki i wychowania II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Prawne podstawy opieki i wychowania II
Kod przedmiotu 05.7-WP-PPOW-PRA2
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Ewa Blachowska
 • dr Helena Ochonczenko
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie 

Cel przedmiotu

 • zapoznanie studentów z podstawowymi przepisami prawa dotyczącego opieki,
 • uzmysłowienie bliskości prawa z procesem dydaktyczno – opiekuńczo - wychowawczym,
 • kształtowanie umiejętności korzystania z przepisów prawa,
 • zapoznanie z procedurami postępowania związanymi z opieką i wychowaniem.

Wymagania wstępne

Ogólna znajomość Konstytucji RP

Zakres tematyczny

 1. Prawne podstawy opieki w szkole i placówce. Opieka nad uczniami w czasie zajęć i dyżurów. Postępowanie w sytuacjach trudnych. Wypadki w szkole.Procedury postępowania w ww. zakresach.
 2. Opieka nad uczniami podczas wycieczek szkolnych. Przygotowanie i realizacja wycieczek szkolnych. Zakres odpowiedzialności kierownika wycieczki i opiekunów. Sposób zapewnienia opieki i bezpieczeństwa przez szkołę uczniom podczas wycieczek i imprez.
 3. Bezpieczeństwo w szkole i placówce. Podstawowe obowiązki prawne nauczycieli/wychowawców w zakresie bezpieczeństwa (nauczyciele prowadzący zajęcia z zakresu wychowania fizycznego i innych przedmiotów o dużych zagrożeniach wypadkowych, obowiązkowe działania nauczycieli/ wychowawców; wymogi bezpieczeństwa dot. pomieszczeń szkolnych, terenu wokół szkoły, bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ogólnych przepisów bhp).
 4. Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją. Działania interwencyjne. Metody współpracy szkoły/nauczyciela z policją. Zatrzymanie lub przesłuchanie nieletniego w szkole. Procedury postępowania.
 5. Odpowiedzialność prawna wychowawców i nauczycieli (rodzaje i zasady generalne).

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, praca z dokumentem źródłowym, praca w grupach, metoda problemowa, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena aktywnego udziału w zajęciach ćwiczeniowych, poprawne rozwiązanie kazusów  i  zinterpretowanie określonych przypadków w oparciu o zdobytą wiedzę z powołaniem się na konkretne normy prawne (praca z dokumentem prawnym).

- Zaliczenie – przy uzyskaniu progu – 60% poprawnych odpowiedzi.

Literatura podstawowa

1.     Ustawa o systemie oświaty

2.     Ustawa o pomocy społecznej

3.     Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

4.     Kodeks rodzinny i opiekuńczy

5.     Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich

6.     Prawo międzynarodowe ratyfikowane w Polsce:

·         Powszechna Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela

·         Konwencja o Prawach dziecka

·         Europejska Karta Społeczna

Uaktualniana każdorazowo przez prowadzącego

Literatura uzupełniająca

1.      Andrzejewski M., Prawna ochrona rodziny, Warszawa 1999r,

2.      Bojarski Ł., Płatek M., Z prawem na ty, Zakamycze 1999.

3.      Borowski R, Wysocki D, Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze. Novum, Płock 2001.

4.      Głowacka B., Pilch T., (red.), Dzieci gorszych szans, Warszawa 2001.

5.      Heine M., Pedagogiczne następstwa ograniczenia władzy rodzicielskiej,

6.      Homplewicz J., Zagadnienia prawne działalności opiekuńczo-wychowawczej, Rzeszów 1992.

7.      Zieliński A., Prawo rodzinne i opiekuńcze w zarysie, Warszawa 2000.

8.      Zmarzlik J., Piwnik E., Dziecko pod parasolem prawa. Poradnik dla osób pomagających dzieciom, Warszawa 1999.

Uaktualniana każdorazowo przez prowadzącego

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 31-12-2016 10:25)