SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Proseminarium II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Proseminarium II
Kod przedmiotu 05.7-WP-PPOW-PROS2
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Znajomość struktury pracy naukowej. Umiejętność przygotowania narzędzia badawczego i przeprowadzenia badań; Umiejętność redagowania tekstu naukowego, umiejętność doboru literatury do podjętej problematyki; Umiejętność sporządzania przypisów i bibliografii.

Cel główny: przygotowanie do poznawania i prowadzenia samodzielnych badań w rzeczywistości opiekuńczo-wychowawczej, ich analizy i uogólniania poznawczego, metodycznego i prakseologicznego.

Cele szczegółowe: słuchacz: dostrzega, formułuje i rozwiązuje problemy badawcze w pedagogice opiekuńczo-wychowawczej, poznaje sposoby gromadzenia i opracowywania danych empirycznych, techniki opracowania tekstu naukowego, proces badawczy, wybrane narzędzia badawcze przydatne w pomiarach z zakresu pedagogiki, metodyki i praktyki opiekuńczo-wychowawczej. Słuchacz przygotowuje się do przeprowadzenia własnych badań i opracowania tekstu naukowego (pracy zaliczającej proseminarium).

Wymagania wstępne

Przygotowany projekt pracy podyplomowej z I semestru

Zakres tematyczny

 1. Dalsze poznanie sposobów gromadzenia i opracowywania danych empirycznych.
 2. Dalsze przygotowywanie studentów do przeprowadzenia własnych badań, interpretacji uzyskanych wyników i opracowania tekstu naukowego (pracy podyplomowej zaliczającej proseminarium).
 3. Dalsze poznawanie narzędzi diagnostycznych dostosowanych do zaplanowanych badań słuchaczy.
 4. Doskonalenie umiejętności analizy literatury z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz zgromadzonych wyników badań własnych.

Metody kształcenia

Seminarium, praca z grupą, praca indywidualna, praca z tekstem źródłowym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Złożenie poprawnie opracowanej pracy podyplomowej.

Literatura podstawowa

 1. Dąbrowski Z. (2006). Pedagogika opiekuńcza w zarysie. Część pierwsza i druga. Olsztyn Gajewska G. (2009). Pedagogika opiekuńcza. Elementy metodyki. Zielona Góra.
 2. Gajewska G. (2009). Wsparcie dziecka w rozwoju. Konteksty opieki i edukacji. Zielona Góra.
 3. Gajewska G. (2009). Pedagogika opiekuńcza. Elementy metodyki. Zielona Góra.
 4. Gajewska G. (2012). Wybrane elementy ogólnej metodyki współpracy wychowawców, pedagogów, opiekunów z rodziną. W: Gajewska G., Gajewska J. (red.), Współpraca z rodzicami. Wskazówki, programy, scenariusze spotkań. Tom 1, Zielona Góra.
 5. Gajewska G., Turska E. (2011). Teoretyczno-metodyczne aspekty opieki i wychowania w świetlicy. Scenariusze spotkań, programy. Tom 12, Zielona Góra.
 6. Gajewska G., Szczęsna A., Turska E. (2009). Teoretyczno-metodyczne podstawy opieki i wychowania w internacie i bursie szkolnej. Scenariusze spotkań wychowawczych z młodzieżą. T.11, Zielona Góra.
 7. Gajewska G., Bazydło – Stodolna K. (2005). Teoretyczno – metodyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy. Scenariusze zajęć wychowawczych. T.8, Zielona Góra.
 8. Kelm A. (2000). Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej. Warszawa.
 9. Pilch T. (1995). Zasady badań pedagogicznych. Warszawa.
 10. Prace magisterskie prowadzone pod kierunkiem dr hab. Grażyny Gajewskiej, prof. UZ.
 11. Sałasiński M., Badziukiewicz B., Vademecum pedagoga szkolnego, Warszawa 2003.
 12. Dostosowana do podejmowanej przez studentów problematyki prac dyplomowych.
 13. Każdorazowo uaktualniana i przekazywana słuchaczom.

Literatura uzupełniająca

 1. Dostosowana do podejmowanej przez studentów problematyki prac dyplomowych
 2. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”
 3. Każdorazowo uaktualniana i przekazywana słuchaczom.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 30-12-2016 14:24)