SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wybrane zagadnienia patologii młodzieży - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia patologii młodzieży
Kod przedmiotu 05.7-WP-PPOW-PM
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Lidia Wawryk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Cel główny: Słuchacz posiada wiedzę z zakresu patologicznych zachowań młodzieży.

Cele szczegółowe: słuchacz: posiada zna wybrane teorie i koncepcje wyjaśniające zjawisko dewiacji, umie wskazać mechanizmy tworzące patologię życia rodzinnego i szkolnego, umie wyjaśnić niektóre patologiczne zjawiska wśród młodzieży tj.: dzieci ulicy, prostytucja i przestępczość nieletnich oraz próby samobójcze.

Wymagania wstępne

Ogólna orientacja w zakresie zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym młodzieży.

Zakres tematyczny

 1. Wybrane koncepcje i teorie wyjaśniające zjawisko dewiacji we współczesnym świecie. Wyjaśnianie pojęć: patologia społeczna; norma społeczna, kryteria normy. Socjologiczne ujęcie dewiacji w teorii Roberta Mertona oraz koncepcji naznaczania społecznego.

 2. Patologia życia rodzinnego. Przemoc domowa (definicja, uwarunkowania, formy, rodzaje, cykle). Rola mitów i stereotypów w rozumieniu zjawiska przemocy w rodzinie. Przemoc wobec dziecka w rodzinie- patologia czy zjawisko społeczne? Wczesna profilaktyka krzywdzenia dzieci.

 3. Patologia życia szkoły. Fala szkolna jako przykład dręczenia młodszych uczniów – przyczyny i rozmiar zjawiska. Agresja i bullying w szkole. Rywalizacja w szkole, czyli wszechobecny „wyścig szczurów”- jako zjawisko zagrażające zdrowiu i życiu młodzieży. Rola mass mediów w promowaniu przemocy i agresji – powstawanie zjawiska adiaforyzacji i jej znaczenie w ocenie omawianych zjawisk.

 4. Patologia życia dziecięcego. Dzieci ulicy – skala problemu, przyczyny, formy pomocy. Prostytucja nieletnich. Przestępczość młodocianych.

 5. Depresja i próby samobójcze młodzież. Zaburzenia nerwicowe i stany depresyjne (zaburzenia łaknienia, ucieczka w świat mediów, podejmowanie ryzykownej aktywności). Próby samobójcze.

Metody kształcenia

Praca z grupą, praca ze źródłami.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na podstawie obserwowalnej aktywności merytorycznej na zajęciach.

Literatura podstawowa

 1. L. Pytka, Pedagogika resocjalizacyjna. Wyd. APS, Warszawa 2001
 2. A. Siemaszko, Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych. Wyd. WN PWN, Warszawa 1993
 3. B. Urban , Stanik , Resocjalizacja. T. I PWN, Warszawa 2007
 4. B. Hołyst, Na granicy życia i śmierci. Studium kryminologiczne i wiktymologiczne. Wyd. Kodeks, Warszawa 2002
 5. Każdorazowo uaktualniana i przekazywana słuchaczom przez prowadzącego.

Literatura uzupełniająca

 1. E. Jarosz, Dom, który krzywdzi. Wyd. „Śląsk”, Katowice 2001
 2. S. Herzberger, Rola stereotypów w diagnozowaniu przemocy, „Niebieska Linia” 2003, nr 1
 3. S. Herzberger, Przemoc domowa. Wyd. PARPA, Warszawa 2003
 4. J. Mazur, Przemoc w rodzinie. Wyd. Żak 2002 s. 27-66, 87-97
 5. J. Bradshaw, Zrozumieć rodzinę. Wyd. IPZiT, Warszawa1994 s. rozdz. 4, 5, 8
 6. www.niebieskalinia.pl, www.fdn.pl
 7. K. Kmiecik-Baran, Młodzież i przemoc. PWN, Warszawa 2000 s. 35-39
 8. M. Jędrzejewski, Subkultury, a przemoc. Wyd. „Żak”, Warszawa 2001 rozdz. 3 s128-147
 9. J. Elliott. M. Place, Dzieci i młodzież w kłopocie. Wyd. WSiP, Warszawa 2000 rozdz.9
 10. ABC narkotyków –dodatek. „Remedium” 2006, nr 5,6
 11. A. Pisarska, Stosowanie przez młodzież leków dostępnych bez recepty. „Remedium” 2006/6 s 26-27
 12. M. Bunda, Panny na wygnaniu. „Polityka” 2005/45
 13. E. Aronson, Psychologia społeczna. Serce i umysł. Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1997 s.494-536
 14. Z. Bauman, Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności. UMK, Toruń
 15. K. F. Dambach, Mobbing w szkole. Jak zapobiegać przemocy grupowej? GWP, Gdańsk 2003.
 16. I. Dominik, Dzieci naszej ulicy. „Newsweek50/2004
 17. M. Kalinowski, M. Pełka, Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich. Wyd. APS, Warszawa 2003 s 264-274
 18. J. Kurzępa, Młodzież pogranicza – „świnki” czyli o prostytucji nieletnich. Wyd. „Impuls”, Kraków 2001
 19. B. Urban, Zachowania dewiacyjne młodzieży. Wyd. UJ, Kraków
 20. I. Namysłowska, (red) Psychiatria dzieci i młodzieży. Wyd Lekarskie PZWL, Warszawa 2007 rozdz. 22
 21. J. Elliott. M. Place, Dzieci i młodzież w kłopocie. Wyd. WSiP, Warszawa 2000 rozdz. 5
 22. A. Otręba, Wołanie o pomoc. „Edukacja i Dialog” 2002, nr 4 (www.vulcan.edu.pl)
 23. I. Dominik, Dzieci, których nie ma. „Newsweek”2006, nr 1
 24. Obraz rodziny oraz relacji z rodzicami z perspektywy adolescentów po próbach samobójczych „Dziecko Krzywdzone” 14/2006
 25. Zagrożenia dzieci w internecie  „Dziecko Krzywdzone” 13/2005
 26. Rola pedagoga szkolnego w zapobieganiu zachowaniom samobójczym wśród uczniów „Suicydologia” t.II 2006 s. 100
 27. Każdorazowo uaktualniana i przekazywana słuchaczom przez prowadzącego.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 31-12-2016 11:38)