SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wybrane elementy pedagogiki specjalnej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wybrane elementy pedagogiki specjalnej
Kod przedmiotu 05.7-WP-PPOW-PEDS
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami z zakresu teorii i praktyki pedagogiki specjalnej; jej podmiotem i przedmiotem zainteresowań, subdyscyplinami oraz praktyką wychowania, kształcenia i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami (o specjalnych potrzebach)

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu pedagogiki ogólnej oraz psychologii ogólnej, rozwojowej i biomedycznych podstaw rozwoju i wychowania

Zakres tematyczny

Zagadnienia wprowadzające w problematykę pedagogiki specjalnej: podmiot i przedmiot zainteresowań, subdyscypliny, współczesne paradygmaty oraz charakterystyka  populacji osób z niepełnosprawnością (o specjalnych potrzebach)

Proces normalizacji, społecznej i edukacyjnej integracji osób z niepełnosprawnością: istota, cele, założenia, uwarunkowania oraz możliwości i formy realizacji. Problemy włączania uczniów o specjalnych potrzebach w przestrzeń ogólnodostępnej edukacji

Charakterystyka osób z wybranymi zaburzeniami rozwojowymi, chorobami, niepełnosprawnością czy o specjalnych potrzebach: trudności poznawcze i przystosowawcze oraz możliwości terapii, edukacji i integracji

Problem edukacji uczniów z zaburzeniami zachowania, wybitnie zdolnych, pochodzących ze  środowisk zróżnicowanych językowo i kulturowo; czynniki wspomagające i utrudniające edukację

Diagnostyka i orzecznictwo w sprawach zaburzeń rozwojowych (niepełnosprawności). Rola pedagogów i nauczycieli w rozpoznawaniu odchyleń i zagrożeń rozwojowych dzieci

Metody kształcenia

Wykład problemowy, wykład konwersatoryjny

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykłady kończą się zaliczeniem. Metodą weryfikacji efektów kształcenia jest pisemne opracowanie zasad postępowania z uczniem/osobą o specjalnych potrzebach w systemie edukacji (w wybranej formie, np. grupie/klasie ogólnodostępnej, integracyjnej czy specjalnej).

Literatura podstawowa

A. Krause (2010) Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, Kraków, ImpulsPodobnie postępuj w przypadku kolejnych pozycji bibliograficznych literatury podstawowej wciskając [Enter]. Pamiętaj o kolejności: autor, tytuł, wydawnictwo, miejsce, rok wydania! Przed wciśnięciem [Enter] skasuj ukryty tekst: „Podobnie …”.

W. Dykcik (2009) (red.) Pedagogika specjalna, Poznań, UAM

I. Obuchowska (2009) (red.) Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Warszawa, WSiP

D. Smith (2008) Pedagogika specjalna, Warszawa, PWN, t.1 i 2

Z. Sękowska (2001) Pedagogika specjalna, Warszawa, APS

C. Barnes, G. Mercer (2008) Niepełnosprawność, Warszawa, Wyd. Sic!

W. Zeidler (2007) (red.) Niepełnosprawność. Wybrane problemy psychologiczne

i ortopedagogiczne, Gdańsk, GWP

Z. Janiszewska-Nieścioruk, A. Maciarz (2006) Współczesne problemy pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną, Kraków, Impuls

Z. Janiszewska-Nieścioruk (2010) (red.) Uczeń o specjalnych potrzebach w przestrzeni współczesnego systemu edukacji

Z. Janiszewska-Nieścioruk (2007) (red.) Edukacja integracyjna dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, Kraków, Impuls

G. Szumski (2006) Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych, Warszawa, PWN

G. Szumski (2010) Wokół edukacji włączającej, Warszawa, APS

B. Cytowska, B. Winczura (2007) (red.) Dziecko chore. Zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne, Kraków, Impuls

B. Cytowska, B. Winczura, A. Stawarski (2008) (red.) Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju, Kraków, Impuls

Literatura uzupełniająca

1.     M. A. Paszkowicz (2009) Wybrane aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, Zielona Góra, UZ

2.     A. Zawiślak (2010) Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej, Kraków, Impuls

3.     M. Kościelska (2004) Niechciana seksualność, Warszawa, Wyd. Jacek Santorski & Co.

4.     H. Gardner (2009) Inteligencje wielorakie, Warszawa, MT Biznes

5.     W. Dykcik, B. Szychowiak (2001) (red.) Nowatorskie i alternatywne metody w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej, Poznań, UAM

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 28-12-2016 15:29)