SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodyka pracy z rodziną - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodyka pracy z rodziną
Kod przedmiotu 05.7-WP-PPOW-METR
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Elżbieta Turska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie i adekwatne, refleksyjne zastosowanie metod pedagogicznej pracy z rodziną

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza dotycząca rodziny jako środowiska życia człowieka

Wiedza z zakresu psychologii rozwoju i osobowości oraz psychologii wychowawczej

Zakres tematyczny

Właściwa komunikacja w relacji pedagog – rodzic.

Dostosowanie form i metod pracy z rodziną do problemów opiekuńczo-wychowawczych

Metody kształcenia

Zajęcia realizowane zróżnicowanymi metodami: dyskusja, burza mózgów, gry interakcyjne, tworzenie mapy mentalnej, indywidualna prezentacja problematyki, praca z materiałem źródłowym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena przygotowania i aktywnego udziału w ćwiczeniach.

Przygotowanie scenariuszy spotkań z rodzicami.

Literatura podstawowa

1.       Babiuch M., Jak współpracować z rodzicami „trudnych uczniów”?, Warszawa 2000. 

2.       Efektywna współpraca nauczycieli i rodziców, Koźmiński G. (red.), Złotów 2002.

3.       Christopher C. J., Nauczyciel – rodzic. Skuteczne porozumiewanie się, Gdańsk 2004.

4.       Satir V., Rodzina. Tu powstaje człowiek, Gdańsk 2002.

5.       Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, B. de Barbaro (red.), Kraków 1999Podobnie postępuj w przypadku kolejnych pozycji bibliograficznych literatury podstawowej wciskając [Enter]. Pamiętaj o kolejności: autor, tytuł, wydawnictwo, miejsce, rok wydania! Przed wciśnięciem [Enter] skasuj ukryty tekst: „Podobnie …”.

6.       Każdorazowo uaktualniana przez prowadzącego.

Literatura uzupełniająca

 1. Gajewska G., Szczęsna A., Doliński A., Warsztat pracy pedagoga, zbiór scenariuszy – zeszyt III, Zielona Góra 2000.
 2. Gajewska G., Szczęsna A., Doliński A., Teoretyczno-metodyczne aspekty kalendarza wychowawcy. Scenariusze zajęć wychowawczych. T.5, Zielona Góra 2008
 3. Fechner – Sędzicka I., Lachowska – Żarska E., Nauczyciele – rodzicom, Toruń 2002.
 4. Kozłowska A., Znaczenie relacji rodzinnych dla pozytywnego rozwoju dziecka, Warszawa 2000.
 5. Mendel M., Rodzice i szkoła. Jak współuczestniczyć w edukacji dzieci, Toruń 2000.
 6. Nauczyciele i rodzice – współpraca w wychowaniu, I. Nowosad (red.), Zielona Góra 2001.
 7. Nowak A., Spotkania z rodzicami. Jak uatrakcyjnić tradycyjną wywiadówkę, Poznań 2000.
 8. Pawlak B., Jak współpracować z rodzicami uczniów klas początkowych, Kraków 2003.
 9. Praszkier R., Zmieniać nie zmieniając. Ekologia problemów rodzinnych. Warszawa 1992.
 10. Ryś M., Systemy rodzinne. Metody badań struktury rodziny pochodzenia i rodziny własnej, Warszawa 2001.

 W przypadku, gdy nie podaje się innych uwag skasuj cały tekst (razem z tekstem ukrytym: „W przypadku, gdy …”.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 28-12-2016 22:54)