SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Elementy pedagogiki zabawy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Elementy pedagogiki zabawy
Kod przedmiotu 05.7-WP-PPOW-PZAB
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Elżbieta Turska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Cel główny: poznanie elementów pedagogiki zabawy oraz kształtowanie umiejętności i kompetencji jej zastosowania w praktyce opiekuńczo-wychowawczej.

Cele szczegółowe: słuchacz: dowiaduje się czym jest pedagogika zabawy, kto to jest animator i jakie powinien mieć cechy. Uzyskuje wiedzę na temat pedagogicznych i psychologicznych podstaw pracy z grupą dzieci i młodzieży, mechanizmów rozwojowych, zasad wywierania wpływu na grupę, prowadzenia grup. Dowiaduje się jaką rolę i znaczenie mają zabawy w życiu człowieka.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

LP.

PROGRAM konwersatoriów

LICZBA GODZIN

1.

Pedagogika zabawy – cechy, metody, formy

1

2.

Nauka pląsów, zabaw muzycznych i ruchowych, kształcących orientację, uwagę, koncentrację oraz ogólną sprawność fizyczną

5

3.

Nauka tańców integracyjnych

1

4.

Gromadzenie  repertuaru piosenek popartych ruchem dla dzieci, młodzieży

1

5.

Realizacja scenariuszy zabaw 

2

Metody kształcenia

Praca z grupą

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Literatura podstawowa

Doman R. (2003). Metody pedagogiki zabawy w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Lublin, Wydaw. Przedszkolak.

Elkonin D. B., Psychologia zabawy, Warszawa 1984.

Hofman Z. (2000). O możliwościach wykorzystania pedagogiki zabawy w działaniach wychowawczych. „Grupa i Zabawa”, nr 1, s. 6-9.

Sułkowski Z., Zabawa. Studium socjologiczne, Warszawa, 1984;

Zaorska Z. (1993). Pedagogika zabawy. „Edukacja i Dialog”, nr 1, s.14-18.

Każdorazowo uaktualniana przez prowadzącego.

Literatura uzupełniająca

Matusiak A.  Zbiór gier, zabaw i pląsów muzycznych. Materiały niepublikowane

Każdorazowo uaktualniana przez prowadzącego.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 24-11-2016 10:32)