SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Medialne programy edukacyjne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Medialne programy edukacyjne
Kod przedmiotu 05.7-WP-PPOW-MED
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Jacek Jędryczkowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przygotowanie do samodzielnego samodzielnej oceny wyboru i realizacji multimedialnych programów edukacyjnych stosowanych w procesie nauczania-uczenia się, a także wykształcenie praktycznych umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się ICT w pracy pedagoga.

Wymagania wstępne

Podstawowe wiadomości o komputerze i systemie operacyjnym:

- http://www.uz.zgora.pl/~jjedrycz/elearning/html/komp_000.htm

- http://www.uz.zgora.pl/~jjedrycz/elearning/html/00urz.htm

- http://www.uz.zgora.pl/~jjedrycz/elearning/html/00sys.htm

Zakres tematyczny

 1. Media i multimedia w procesie nauczania – uczenia się. Przedmiot, rozwój i możliwości wykorzystania mediów w procesie nauczania-uczenia się. Ewolucja mediów, zakres i możliwości. Technologia informacyjno-komunikacyjna jako czynnik integrujący możliwości współczesnych mediów / masmediów. Cechy charakterystyczne nowych mediów (interaktywność, multimedialność, hipertekstowość, komunikacyjność).
 2. Multimedialne programy edukacyjne jako przykład integracji podstawowych cech nowych mediów. Projektowanie dydaktyczne; kompletowanie komponentów multimedialnego programu edukacyjnego. Przegląd oprogramowania: (programy edukacyjne, encyklopedie, słowniki, kursy językowe, gry dydaktyczne, itp.): społeczeństwo, świat przyrody, nauki i techniki, nauka języków obcych, plastyka i muzyka, programy dla dzieci z trudnościami w nauce pisania i czytania, edukacyjne strony internetowe. Porównanie i ocena (wyodrębnienie wspólnych cech interfejsu i sposobów nawigacji). Prawo autorskie.
 3. Tekst i grafika w przekazie multimedialnym. Skanowanie obrazu i tekstu. Struktura hipertekstowa multimediów. Grafika i fotografia cyfrowa. Tworzenie animacji.
 4. Dźwięk w przekazie multimedialnym. Stymulacja różnych form uwagi poprzez dźwięki. Cyfrowy zapis dźwięku. Obróbka, montaż i konwersja plików dźwiękowych.
 5. Film w przekazie multimedialnym. Oddziaływanie komunikatów filmowych. Filmowanie. Montaż i konwersja plików filmowych.
 6. Realizacja multimedialnego programu edukacyjnego. Integracja tekstowych, dźwiękowych oraz filmowych komponentów programu. Konstruowanie struktury hipertekstowej. Elementy interakcji. Instrukcja metodyczna oraz rozwiązania stymulujące procesy uwagi w multimedialnym programie edukacyjnym.

Metody kształcenia

Pokaz, demonstracja, wykład konwersatoryjny, praca z książką (samodzielne korzystanie z multimedialnych kursów online), metoda zajęć praktycznych, metoda laboratoryjna.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wiadomości z zajęć realizowanych zastosowaniem metody wykładu oraz samodzielnej pracy z książką lub kursem online (przede wszystkim K_W01, K_W04, K_W08, K_W09, K_W19, K_W20) będą sprawdzane z zastosowaniem testu z progami punktowymi.

Umiejętności praktyczne oceniane są na podstawie oceny jakości prac – projekt z progami punktowymi.

Weryfikacja kompetencji społecznych odbywa się na podstawie analizy realizowanego samodzielnie projektu z zastosowaniem progów punktowych.

Literatura podstawowa

 1. Bruner J. S. (1974) W poszukiwaniu teorii nauczania, PIW, Warszawa.
 2. De Kerckhove D. (2001) Inteligencja otwarta, Mikom, Warszawa.
 3. De Kerckhove D. (2001) Powłoka kultury, Mikom, Warszawa.
 4. Doliński D. (2001) Psychologia reklamy, Wyd.A.R. „Aida” S.C., Wrocław 2001.
 5. Furmanek M. (red.) (2008) Technologie informacyjne w warsztacie pracy nauczyciela, Wyd. UZ, Zielona Góra.
 6. Gajda J. (2002) Media w edukacji, Impuls, Kraków.
 7. Jędryczkowski J. (2008) Prezentacje multimedialne w pracy nauczyciela, Wyd. UZ, Zielona Góra.
 8. Jędryczkowski J. (2005) Prezentacje multimedialne w procesie uczenia się studentów, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 9. Jędryczkowski J. (red.) (2011) Technologie informacyjno-komunikacyjne w procesie kształcenia, Wyd. UZ, Zielona Góra.
 10. Jędryczkowski J., Kursy multimedialne: http://www.uz.zgora.pl/~jjedrycz/elearning.html
 11. Morbitzer J. (2007) Edukacja wspierana komputerowo a humanistyczne wartości pedagogiki, Wyd. Naukowe Akademii Ped., Kraków.
 12. Reeves B., Nass C. (2000) Media i ludzie, PIW, Warszawa.
 13. Siemieniecki B. (red.) (2002) Edukacja medialna, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 14. Strykowski W. (1977) Wstęp do teorii filmu dydaktycznego, Wyd. UAM, Poznań.

Literatura uzupełniająca

Autor – dr Jacek Jędryczkowski:

 1. http://www.uz.zgora.pl/~jjedrycz/publikacje.html (Publikacje do pobrania).
 2. http://www.uz.zgora.pl/~jjedrycz/dziecko/dziecko.htm (Multimedia dla najmłodszych).
 3. http://www.uz.zgora.pl/~jjedrycz/elearning/html/komp_000.htm (Zestaw komputerowy).
 4.  
 5. http://www.uz.zgora.pl/~jjedrycz/elearning/html/00sys.htm (System operacyjny Windows).
 6. http://www.uz.zgora.pl/~jjedrycz/elearning/html/00bezp.htm (Bezpieczeństwo systemu i danych).
 7. http://www.uz.zgora.pl/~jjedrycz/elearning/htmlppt/00.htm (Tworzenie multimedialnych gier i zabaw z zastosowaniem Microsoft PowerPoint).
 8. http://www.uz.zgora.pl/~jjedrycz/elearning/impress/00hiper.htm (Tworzenie prezentacji multimedialnych z zastosowaniem OpenOffice Impress).
 9. http://www.uz.zgora.pl/~jjedrycz/elearning/excel1/00ex.htm (Tworzenie elektronicznych testów i ankiet).

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 28-12-2016 22:32)