SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Formy teatru dziecięcego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Formy teatru dziecięcego
Kod przedmiotu 05.7-WP-PPOW-TDZ
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Małgorzata Paszkier-Wojcieszonek
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie form teatru dziecięcego i jego zastosowania w pracy opiekuńczo-wychowawczej. Kształtowanie umiejętności kreatywnego tworzenia w grupie teatru dziecięcego. Rozwój współdziałania w grupie w celu kreatywnego tworzenia różnych form teatru dziecięcego. Rozpoznawanie form teatru dziecięcego, tworzenie pomysłów ich zastosowania oraz kreatywnego współtworzenia w grupie drobnych form teatru dziecięcego.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

  1. Teatr w dydaktyce, opiece i wychowaniu.
  2. Metodyka pracy z grupą teatralną: -podstawowe zasady pedagogiczne (adekwatności form i metod pracy do potrzeb i możliwości rozwojowych członków grupy, stopniowanie trudności, indywidualizacja a działania zespołowe, zasada aktywności i samodzielności), -”zabawa w teatr” jako naturalny sposób oddziaływania wychowawczego, -gry dramatyczne jako podstawa rozwoju dziecka, przygotowania go do pracy na scenie i sposób na jego poznanie.
  3. Małe formy teatralne: teatr w żywym planie, specyfika i różnorodność teatru lalek (rodzaje lalek teatralnych).
  4. Inscenizacja i reżyseria. Zajęcia praktyczne  dotyczące zamiany tekstu literackiego na działania sceniczne.
  5. Warsztat teatralny: techniki wykonywania  różnych rodzajów lalek, maska i kostium jako ważny element ekspresji teatralnej i znak plastyczny, rekwizyty i elementy scenografii.

Metody kształcenia

Praca w grupie, twórcza, aktywizująca.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywne uczestnictwo w zajęciach i czynne zaangażowanie w realizowane grupowe zadania.

Literatura podstawowa

Awgulowa J. (1979). Dziecko widzem i aktorem. Warszawa.

Hausbrandt A. (1989). Podnieść kurtynę. Warszawa.

Iłowski S. (1966). Vademecum teatru amatorskiego. Warszawa.

Machulska H. (1984). Metodyka pracy instruktora-nauczyciela w zespole teatralnym dzieci i młodzieży. Warszawa.

Samulczyk T. (2006). Edukacja teatralna w szkole podstawowej. Kraków.

Olrychska K. (1961).  Teatr radości. Teatr szkolny. Warszawa.

Każdorazowo uaktualniana przez prowadzącego.

Literatura uzupełniająca

Każdorazowo uaktualniana przez prowadzącego.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 28-12-2016 21:37)