SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Instytucje opiekuńczo-wychowawcze - Dom samotnej matki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Instytucje opiekuńczo-wychowawcze - Dom samotnej matki
Kod przedmiotu 05.7-WP-PPOW-INS3
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Halina Borcz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium - - 3
(w tym jako e-learning)
0,2
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie 

Cel przedmiotu

poznanie specyfiki funkcjonowania wybranej placówki opiekuńczo-wychowawczej – domu samotnej matki w Zielonej Górze, jako przykładu dobrej praktyki. Weryfikacja warsztatu pracy studenta z praktyką i realną rzeczywistością.

Wymagania wstępne

Słuchacz zna teoretyczne i prawne podstawy opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Zakres tematyczny

PROGRAM spotkania w placówce :

  1. Założenia ogólne, organizacja i funkcjonowanie Terenowego Komitetu Praw Dziecka w Zielonej Górze oraz prowadzonego Domu Samotnej Matki

  2. Bliższe poznanie Domu Samotnej Matki

  3. Osiągnięcia i sukcesy placówki

Metody kształcenia

Poglądowa, bezpośredniej obserwacji, dialogowa.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywne uczestnictwo podczas pobytu w placówce.

Literatura podstawowa

Strona internetowa Terenowego Komitetu Praw Dziecka w Zielonej Górze oraz prowadzonego Domu Samotnej Matki: http://www.tkopd.pl/

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 28-12-2016 19:37)