SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej II
Kod przedmiotu 05.7-WP-PPOW-MET2
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Anna Szczęsna-Szeib
 • dr Elżbieta Turska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Egzamin
Konwersatorium - - 30
(w tym jako e-learning)
2
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Cel główny: Rozbudzenie metaumiejętności oraz umiejętności metodycznych w wymiarze pracy opiekuńczo-wychowawczej:

Cele szczegółowe W: słuchacz: będzie znał teoretyczny kontekst metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej, miał świadomość wpływu metod pracy na cechy osobowości wychowanków, będzie wiedział jak kształtować modelowo organizację placówki opiekuńczo-wychowawczej, będzie posiadał wiedzę z zakresu dynamiki procesu grupowego i wykorzystania tej wiedzy w kontekście doboru metod pracy opiekuńczo-wychowawczej, Będzie znał wyznaczniki efektywności procesu opiekuńczo-wychowawczego i będzie potrafił je optymalizować w swojej pracy; Kon.: Poznanie  i adekwatne, refleksyjne zastosowanie metod i form pracy opiekuńczo-wychowawczej; rozwijanie umiejętności przygotowania dokumentacji pracy opiekuńczo-wychowawczej (scenariusze zajęć); uświadomienie indywidualnych zasobów i ograniczeń w pracy opiekuńczo-wychowawczej; rozwijanie umiejętności interpersonalnych potrzebnych w pracy opiekuńczo-wychowawczej.

Wymagania wstępne

-

Zakres tematyczny

PROGRAM WYKŁADÓW :

 1. Ogólne metodyczne konteksty pracy opiekuńczo-wychowawczej. Relacja wiedzy ogólnej, metodycznej i praktycznej.
 2. Metody oddziaływań opiekuńczych i wychowawczych a cechy osobowości wychowanków,
 3. Dojrzałość interpersonalna a metody pracy opiekuńczo-wychowawczej
 4. Alternatywne metody pracy opiekuńczo-wychowawczej.
 5. Modele organizacji placówek opiekuńczo-wychowawczych w aspekcie metodycznym.
 6. Dynamika spotkania opiekuńczo-wychowawczego.
 7. Umiejętności metodyczne i metaumiejętności pedagoga. Warsztat pracy.
 8. Planowanie pracy opiekuńczo-wychowawcze. Zasady konstruowania scenariuszy. Dokumentacja pedagoga.
 9. Konwersatoria :
 10. Planowanie i wykorzystanie czasu wolnego w pracy opiekuńczo-wychowawczej.
 11. Konflikty i sposoby ich rozwiązywania w pracy opiekuńczo-wychowawczej: przyczyny powstawania  konfliktów, metody i formy radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi.
 12. Optymizm jako strategia radzenia sobie z sytuacjami trudnymi.
 13. Budowanie obrazu własnej osoby w oparciu o relacje w grupie. Wzmacnianie poczucia własnej wartości.

 14. Style prowadzenia grupy i rola wychowawcy: rozpoznawanie indywidualnych stylów prowadzenia grupy, specyficzne umiejętności prowadzącego grupy.

 15. Dokumentacja w pracy opiekuńczo-wychowawczej.

 16. Samodzielna realizacja zajęć wychowawczych według przygotowanych scenariuszy.

Metody kształcenia

Praca w grupach, gry dydaktyczne, inscenizacje, gry symulacyjne, praca z książką, metody ekspresyjne, dyskusja, burza mózgów, wykład dialogowy.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

·         ocena samodzielnie przygotowanych scenariuszy zajęć wychowawczych (kryteria oceny: formułowanie adekwatnych celów zajęć, dobór odpowiednich do tematu metod i form pracy,  innowacyjność, twórczość)

·         hospitacja samodzielnie realizowanych zajęć wychowawczych w wyznaczonej grupie (kryteria oceny: adekwatność doboru metod i form pracy z grupą; przemienność aktywności, tempa pracy, form organizacyjnych, realizacja postawionych celów, zastosowanie założeń etycznych w pracy z grupą,)

·         Ocena końcowa: średnia ocen końcowych

Literatura podstawowa

 1. Gajewska G. (2009). Pedagogika opiekuńcza. Elementy metodyki. Zielona Góra.
 2. Gajewska G., Doliński A. (2007) Teoretyczno-metodyczne aspekty warsztatu pedagoga, Tom 1, Zielona Góra.
 3. Kamińska U. (2002), Metodyka pracy wychowawczo-opiekuńczej. Katowice
 4. Vopel K.W. (1999). Poradnik dla prowadzących grupy. Kielce.
 5. Każdorazowo uaktualniana i przekazywana słuchaczom przez prowadzącego.

Literatura uzupełniająca

 1. Gajewska G., Doliński A., Szczęsna A., Turska E., (2002-2016). Teoretyczno-metodyczne aspekty zajęć wychowawczych z dziećmi i młodzieżą T.1-12, Zielona Góra.
 2. Diemut H. (2002). Łagodzenie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą: poradnik do treningu mediacji. Kielce;
 3. Król – Fijewska M. (2007). Stanowczo, łagodnie, bez lęku, Warszawa.
 4. Nęcka E. (1998) Trening twórczości. Podręcznik dla psychologów, pedagogów, nauczycieli. Kraków; Schenk C. (1996). Relaksacja-sposób na stres, Warszawa.
 5. Vopel K.(2003) Jak pobudzić kreatywność grupy, Kielce.
 6. Oyster C.K. (2002), Grupy, Poznań.
 7. Hamer H.(1994), Klucz do efektywności nauczania, Warszawa.
 8. Dąbrowska-Jabłońska I.(red.) (2006) Terapia dzieci i młodzieży. Metody i techniki pomocy psychopedagogicznej, Kraków.
 9. Każdorazowo uaktualniana i przekazywana słuchaczom przez prowadzącego.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 30-12-2016 22:09)