SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Modele i metody badań osób z niepełnosprawnością intelektualną - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Modele i metody badań osób z niepełnosprawnością intelektualną
Kod przedmiotu 05.6-WP-OLIGO-MiMB
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Ter Żół
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi założeniami poznawczymi, metodologicznymi i etycznymi badań pedagogicznych. 

Wymagania wstępne

Wiedza podstawowa z zakresu psychologii rozwojowej, pedagogiki ogólnej i pedagogiki specjalnej, a zwłaszcza wiedza w zakresie specyfiki niepełnosprawności intelektualnej.

Zakres tematyczny

 1. Zasady poznania naukowego w pedagogice osób z niepełnosprawnością intelektualną
 2. Przedmiot badań w pedagogice osób z niepełnosprawnością intelektualną
 3. Badania ilościowe w pedagogice specjalnej
 4. Badania jakościowe w pedagogice specjalnej

Metody kształcenia

Wykład problemowy, metody aktywizujące

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena końcowa: ocena pozytywna odpowiedzi ustnej na temat zagadnień zawartych w programie.

Literatura podstawowa

 1. Łobocki M.: Metody i techniki badań pedagogicznych. Warszawa 2005.
 2. Pilch T. Bauman T.: Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa 2001.
 3. Rubacha K.: Metodologia badań nad edukacją. Warszawa 2008.
 4. Kulesza E.M. Rozwój poznawczy dzieci z lekkim i umiarkowanym stopniem upośledzenia umysłowego. Warszawa 2004
 5. Zeidler W. Wybrane problemy psychologiczne i ortopedagogiczne. Gdańsk 2000

Literatura uzupełniająca

 1. Denzin N., Lincoln Y.: Metody badań jakościowych. T.1 T.2 Warszawa 2009.
 2. Kawecki I.: Etnografia i szkoła. Kraków 1996.
 3. Piszczek M. Dziecko którego rozwój emocjonalno-poznawczy nie przekracza pierwszego roku życia. Warszawa 2006
 4. Piszczek M. Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka. Warszawa 2007

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 15-03-2018 16:15)